اللهم اجعل مهیای مهیا


61 out of 100 based on 56 user ratings 381 reviews

حاج حسن خلج - روز 11 محرم 92 - غم عشقت بیابان پرورم کرد (روضه)
حاج حسن خلج - روز 12 محرم 92 - بار دیگر سر لباب شور شد (مناجات و روضه)
حاج حسن خلج - روز 12 محرم 92 - چون قوم بنی اسد رسیدند (روضه)
حاج حسن خلج - روز 12 محرم 92 - اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند (مناجات و روضه)
حاج حسن خلج - روز 12 محرم 92 - نشود فاش کسی آنچه میان من و توست (روضه)
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند (روضه)
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - روضه امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج حسن خلج - روز ششم صفر 92 - به احترام حسین سه روز مانده به گودال (روضه)
حاج حسن خلج - روز هفتم صفر 92 - گفتم به فلک که گشت مهموم حسن (روضه)
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد (مناجات)
حاج حسن خلج - روز یازدهم صفر 92 - آنروز تا که تیر به حلق پسر زدند (روضه)
حاج حسن خلج - روز دوازدهم صفر 92 - ای که شدی مات رخ شاه عشق (مدح و روضه)
*