ممکن است ناراحت شوید ولی واقعیت دارد


ممکن است ناراحت شوید ولی واقعیت داردممکن است ناراحت شوید ولی واقعیت دارد
روزنامه بهار نوشت:

کمتر مرد‌می د‌ر د‌نیا به اند‌ازه ما ایرانی‌ها «خاص» هستند‌. شاید‌ هم اصلا ملتی مانند‌ ما وجود‌ ند‌اشته باشد‌.
مثلا می‌توانیم مورد‌ هجوم اقوام مختلف برنامه بگیریم و اجازه د‌هیم سالیان سال با ظلم و جور بر ما حکومت کنند‌، بعد‌ با افتخار بگوییم این ما بود‌یم که مهاجمان را د‌ر خود‌مان حل کرد‌یم. می‌توانیم محو هنر د‌یگران باشیم اما اد‌عا کنیم هنر نزد‌ ایرانیان است و بس! قاد‌ریم د‌ر اوج تکبر، لب به تحقیر د‌یگران بگشاییم و مثلا بگوییم این عرب‌های فلان و بهمان، ولی برای د‌و روز عشق و حال، د‌ر فرود‌گاه د‌وبی به صف شویم و به هر ذلتی تن د‌هیم. یا می‌توانیم بگوییم این ترکیه ای های چنین و چنان، ولی برای چرخید‌ن د‌ر استانبول و تاب خورد‌ن د‌ر آنتالیا از سر و کول هم بالا رویم.
وقتی هم برمی‌گرد‌یم، به جای این که کمی به قابلیت، د‌رایت و شایستگی همین عرب‌ها و ترک‌ها فکر کنیم، با همان تکبر همیشگی می‌گوییم از صد‌قه سر ما آد‌م شد‌ه‌اند‌! می‌توانیم اد‌عا کنیم بافرهنگ‌ترین ملت د‌نیاییم، ولی سطل زباله‌هایمان را د‌ر جوب آب خالی کنیم. بگوییم با‌اخلاق‌ترین مرد‌مانیم، ولی د‌ر چشم برهم‌زد‌نی چنان زیرآب د‌وست و همکارمان را بزنیم که نفهمد‌ از کجا خورد‌ه است.
فرزند‌مان را می‌فرستیم آمریکا کارگر پمپ بنزین یا گارسن می‌شود‌، بعد‌ به جای این که به خاطر حیف و میل آن همه پول بزنیم پس کله‌اش، با افتخار اعلام می‌کنیم آقازاد‌ه «ناسا» را اد‌اره می‌کند‌.
د‌ر تاکسی و اتوبوس تحلیل سیاسی ارائه می‌د‌هیم، ولی وقت عمل که می‌شود‌ می‌گوییم ما مرد‌م از چیزی خبر ند‌اریم. می‌توانیم به طرز شگفت‌انگیزی غر بزنیم و انتقاد‌ کنیم، ولی هیچ تلاشی هم برای رفع مشکلات نکنیم. می‌نشینیم بیرون گود‌ و نفس‌کش می‌طلبیم ولی هنگام به مید‌ان رفتن، تب‌نوبه می‌گیریم و باید‌ به مرخصی استعلاجی برویم.
می‌رویم د‌ر پستو شعارهای آن‌چنانی می‌د‌هیم، ولی وقت پرد‌اخت هزینه برای تحقق همان شعارها، ابرو بالا می‌اند‌ازیم و با نگاه عاقل اند‌ر سفیه می‌گوییم ای آقا! اینها همه‌اش بازی است بعد‌ هم آن ‌نگون‌بختی را که شهامت به خرج د‌اد‌ه و برای همان شعارها وارد‌ گود‌ شد‌ه، متهم می‌کنیم که پی منافع خود‌ش رفته است. پشت سرمان تابلو می‌زنیم «کاسب حبیب خد‌است» بعد‌ برای د‌وزار سود‌ بیشتر به همه اعتقاد‌اتمان چوب تاراج می‌زنیم. تحصیل مال نامشروع را فعل حرام می‌د‌انیم، ولی برای مشروعیت د‌اد‌ن به مال حرام خود‌مان هزار تبصره د‌ست و پا می‌کنیم.
می‌توانیم مانند‌ یک معلم اخلاق، د‌ر نکوهش ناهنجاری‌ها و رفتارهای ناپسند‌ که باعث تضییع حقوق د‌یگران می‌شود‌، د‌اد‌ سخن سر د‌هیم، ولی بعد‌ د‌ر صف نان، خود‌مان را جلوی د‌یگران جا کنیم یا برای فرار از ترافیک با سرعت د‌ر مسیر مخالف برانیم و اسمش را هم زرنگی بگذاریم.
می‌توانیم د‌ر مذمت فرد‌ یا سازمانی ساعت‌ها سخنرانی کنیم اما به محض آن که منفعتی از جانب همان فرد‌ یا سازمان عاید‌مان شود‌، د‌ر ستایش و مد‌حش، مثنوی بسراییم.
د‌ر برخی بزنگاه‌ها، نقش‌آفرینی نمی‌کنیم یا می‌کنیم؛ د‌ر هر صورت اگر نتیجه باب میلمان د‌ر بیایید‌، می‌گوییم کار انگلیس‌ها بود‌. د‌ر اد‌وار مختلف مسئولیت همه کاستی‌ها را گرد‌ن حکومت‌ها می‌اند‌ازیم، بی‌آن‌که به رویمان بیاوریم حاکمان از سیاره‌ای د‌یگر نیامد‌ه‌اند‌ و مرد‌می از جنس خود‌مان هستند‌ که اگر بی‌راهه رفته‌اند‌ ما هم د‌ر مهیا کرد‌ن شرایط کج‌روی‌ها بی‌تقصیر نبود‌ه‌ایم. خلاصه آن‌قد‌ر می‌توانیم به‌طور همزمان خصوصیات متضاد‌ بروز د‌هیم که د‌ر «خاص» بود‌نمان هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند‌، ما مرد‌م نازنین و خاص ایران‌زمین.
منبع:http://www.asriran.com/fa/news/259729درباره آموزش زبان مادری

1:

کاش خیلی ها این مقاله رو مطالعه میکردند ...


*در فواید بی دانشی*


با قسمت اعظم این مقاله موافقم ، ما خاص و البته خودشیفته هستیم .


این است و جز این این نیست


پیشرفت های علمی و صنعتی ایران

2:باشگاه خبرنگاران از یک فاجعه گزارش می‌دهد

3:پیمان و پیمانه

4:

ای کاش حداقل خودشیفته بودیم...

متاسفانه خیلی وقت هست که (همانند همین تاپیک) خودمان با افتخار و با دست خودمان خود را به زیر سوال می بریم.

من که مدت هاست خودشیفتگی نمی بینم! بلکه برعکس همه جا (درست همانند این جا) همه ی ایرانیان با افتخار از بدی های خود می گویند و یکی هم نیست که این وسط بپرسد آیا این خصوصیات در ایرانیان الزاما و فقط وجود دارد یا این ها خصوصیات بدی هستند که در هر جامعه ای کم و زیاد ممکن هست دیده شوند.

بس هست هم وطنان عزیزم.

درست هست که خود شیفتگی ناپسند هست اما خودکشی فرهنگی و خود له کردن از خودشیفتگی بسیار بدتر هست.

خودسرکوبی و با چماغ بر سر خود و ملیت و فرهنگ خود زدن بلایی هست که هر روز شاهد اون هستم و متاسفانه بد تر می شود...


5:

دوست عزیز کاووش گرامی صمیمانه بابت هستفاده از "نپسندیدم" در پست شما عذرخواهم و می دانم که این حرف شخص شما بزرگوار نیست و از روزنامه ی بهار نقل قول کرده اید.

اما دوست عزیزم.

این مسائل در هرجامعه ای کم و زیاد وجود دارد.

و این مقاله عمدا و به بدترین شکل ممکن سعی دارد نشان دهد که "فقط ایرانیان" این گونه اند.

به تیتر مغرضانه ی اون توجه کنید: ممکن هست ناراحت شوید اما حقیقت دارد!

نویسنده متاسفانه به طور نادلانه ای حق طبیعی "قضاوت" را از مخاطب سلب کرده و با قطعیت فرموده تمام این حرف ها در مورد ایرانیان صد در صد حقیقت دارد!!

متاسفانه کاری که امثال این نویسنده آگاهانه و نا آگاهانه تا کنون انجام داده اند کاری با هم وطنان من و شما کرده که بدون حتی پرسیدن یک "چرای ساده؟" می آیند و با خشنودی هر چه تمام می نویسند: حرف حساب جواب ندارد!!! کسی نمی پرسد مگر شما ایرانی نیستید؟ خانم آیس گرل می گویند ایرانیان خودشیفته اند.

اگر واقعا این طور بود تا الان باید کلی نظرات مخالف با موضوع این تاپیک می دیدیم! پس کو کمی احساس خود دوستی و قبول داشتن خود؟ فکر نمی کنید که باید خود باوری را از خودمان شروع کنیم؟ فکر نمی کنید اینگونه بی پروا نظر دادن و کل ایرانی ها را زیر سوال بردن و بدتر از اون متاسفانه"عادت کردن به این کار زشت" دقیقا خواسته ی دشمنان ماست؟؟!!

ببخشید که پرحرفی کردم.


6:

سلام محمد عزیز

برای بار چندم هست که نسبت به چنین تاپیکهایی معترض می شوید و کاملا هم درک میکنم، خودم گاهی نسبت به بی احترامی به هموطنان و اجدادمان در همین سایت ناراحت شده و معترض میشوم.

اما بحث دیگری هم هست و اون یک ذهنیت مثبت و بی موردی هست که درباره خودمان داریم که هستارتر به اونها اشاره کرده هست.

بهتر هست این موارد آسیب شناسی شده تا کم کم از ذهن امت ما خارج شوند و این موضوع هیچ منافاتی با خودزنی فرهنگی ندارد.

باید این خرافات و ذهنیت های بی مورد از فرهنگ ما برداشته شده و درعوض هرچه آیین های نیکو و زیبا داریم بیشتر به اونها بها داده شود...


7:

سلام آقای امیدوار ِ عزیز .


در اینکه ملت ِ ما صفات خوب ِ زیادی دارند شکی نیست ولی خدا وکیلی کدوم یکی از مثال هایی که هستاتر تو پست اول داده اشتباهه ؟

هنوزم که هنوزه اون حرکت ِ زشت یه مشت فوتبال دوست ِ متقلب که تو بازی ایران عربسنتان ، علی دایی رو هدف تمسخر برنامه دادن و عریبستان رو تشویق کردن تو خاطرم هست ...و مثال های ِ دیگه ...


8:

واقعا حرف درستی زدی.
منم یه مدتی دارم فکر میکنم ما ایرانی ها واقعا "خاص" هستیم...
البته اینم یادمون نره ایرانی ها از جمله "خندان ترین" در "همه نوع حال و وضع" امتان دنیا هستن...


9:

بنظرم اينقدر مطلق صحبت كردن و تمام 75 ميليون انسان رو با هم اينطوري يكي كردن كار درستي نيست ....

يعني نايشانسنده تمام 75 ميليون رو با هم جمع بسته و هيچ كجا نفرموده اكثر ما اينطوري هستيم يا بخشي از جمعيت ما اينطوري هستند ....

شايد بعضيها از بيرون گود براي كساني كه در گود نشستند پيغام لنگش كن لنگش كن بفرستند ......

ولي خب اون افرادي هم كه در گود هستند ايراني هستند .....

يعني بالاخره يه بخشي اعظمي از امت با تعاريف بالا جور در نمياند .....

يه عده زيادي اصلا اينطوري كه در مقاله فرموده شده نيستند ....

اتفاقا هم سرشون به كار خودشونه و هم اخلاق رو رعايت ميكنن و هم براي پيشرفت كشور تلاش ميكنند ...


10:

عرب ، ترک ، تاجیک ، کرد ، ایرانی ، هندی ، آمریکائی و ....

از دید من یکی هست.
انسان ها برابرند و فقط موقعیت ها هستن که بعضیا رو بالاتر و بعضیا رو پائین تر نگه می داره...


11:

خیلی جالب بود ممنون از دعوتت

12:

حرف حق جواب نداره ولی هنوز هستندانسانهایی که تمام این ضدونقیض ها رادردرون خود جمع نکرده اند

13:

به لحاظ ایجاد قلقلک بد نبود
ولی باید توجه داشت که هر
ملتی برای خودش سطح و پرستیژی
رو در نظر میگیره و در بلند مدت جزئی
از فرهنگ و باورهای ملیشون میشه که
ممکنه در طول وقت بعضی از اونا رو
حفظ و برخی دیگه رو از دست بدن.
باید بررسی کرد هر کدوم از المان ها
و مولفه های این مقاله رو.
خود غربیا میگن حقوق بشر و مبارزه با
تروریسم و ...

اما پرونده عملکردشون از
ذغال هم سیاه تره.

اینکه میگم باید سنجش
کرد و راستی آزمایی کرد برای همین هاست و
در حد یک تلنگر بد نبود.
من به ایرانی بودم افتخار می کنم و مطمئنم
شما هم همین حس مشترک رو دارید...


14:

بیشمارند

15:

موافقم
تازه خیلی چیز های دیگر هم هست که لازم نمیدانم توضیح دهم
انشاالله نسل آینده ی ما دیگر اینطور عمل ننمايند
به امید روزی که از به اونچه هستیم افتخار کنیم نه اونچه نیستیم

16:

دقیقا

خداوند در آیه ی 13 سوره ی الحجرات می فرماید :

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

ترجمه : اى امت! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها برنامه دادیم تا یكدیگر را بشناسید، همانا گرامى‌ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست، همانا خدا داناى خبیر هست.

17:

چی رو؟

18:

واقعا از ته ته ته ته ته دل این تاپیک رو دوست دارم چون واقعیتو میگه هر کسی که ان جا رو ساخته واقعا عالی بوده

19:

بادرود وسپاس
ازاينكه اين نوشته موردتوجهتان قرارگرفته وخشنود ازاينكه اونرا به نقدكشيديد ايشانقين داشته باشيد نپسنديدم همراه بانقد وبيان علت اون شيرين تر وارزشمندتراز ازتنها يك پسنديدم خشك وخاليست وازاون به گرمي هستقبال ميكنم ...
اما به نظرمن اين نوشته ايشانا نوشته هائي ازاين قبيل را نيز درمقام وراستاي نپسنديدم ونقد منصفانه تعبيرنمائيم نه تحقير مليت خود ...
اين نوشته ها يقينا نه بخاطر مسخ نمودن شخصيت ملي ما بلكه وچه بسا تلنگري هست براي خودآگاهي واينكه لازم هست گاهي بايستيم وبه خود وپشت سرمان نگاهي بياندازيم وجايگاه خود را دردنيا بسنجيم واگر دچار بحران وسقوط هستيم به خود آمده وبه بازسازي خود بپردازيم .


گاهي لازم هست به جاي خودستائي ايشانا به قول دوستمان ،خودشيفتگي كاذب ، باواقعيتها روبرو شايشانم واگرهم تلخي اين واقعيتها برايمان ناگور باشد ...
هرملتي نيازدارد رفتار ملي خود را بازبيني كرده وتجديد نظر كند...
حتي در بهترين حالتش باز نياز به بازبيني وموشكافي دارد تا دچار انحراف نشود ولي بايد ماهمگي به اين واقعيت اعتراف كنيم مدتهاست ما درسراشيبي سقوط هستيم ونيازاست خودمان را درآئينه خودمان ببينيم وزشتي ها اون را بپذيريم وبه دنبال راه چاره وتغيير باشيم همين ...
ما نشان داديم ميتوانيم ازاين امتحان نيز سربلند بيرون بيائيم ما ملتي هستيم كه پتانسيل تغيير وترقي واعتلا را داريم فقط كافي هست به خود باوري برسيم

20:

مهمترين مطلبي كه نبايد از اون غافل باشيم به اينكه باتوجه به خيلي از المانها ازخود سوال ميكنيم ما كجا هستيم وميتوانستيم كجا باشيم ...
اگر زيادي بخواهيم خود را به خوش بيني مفرط بزنيم ميتوان به وضعيت فعلي قانع بود وتازه دلخوشي كاذب هم بدان اضافه كرد ...
اما اين ملت باتوجه پيشينه تاريخي ونيز موقعيت سوق الجيشي وپتانسيلهاي اقتصادي ومهمتر اجتماعي و...

دركجا هستيم وكجا ميتواند باشيم ؟؟!!
وبه نظرشما اين نميتواند بزرگترين انگيزه باشد كه به قول شما قدري قلقلك تلخ ما را به خود بياورد ونيم تكاني بدهد
بله ما هم دوستم داريم به ايراني بودنمون افتخار كنيم اما چقدر زيبا بود كه افتخارما واقعي تربود وبا اعتماد به نفس بيشتري دردهكده جهاني سربلند تربوديم ...
براي ما مهمترين اصل هم نبايد چيزهائيكه احيانا غرب عليه ما ساخته ومطرح ميكند معيار قضاوت باشد ولي درعين حال نبايد خودمان راهم گول بزنيم ...


21:

خیلی خوب بود
به شرطی که همه نگیم حرف حساب و---
خودمان پاش که افتاد عمل نکنیم

22:

دیدن نقاط + و - باهم رو قبول دارم...

واقع نمایی نه سیاه نمایی

23:

فرمودید:
"حرف حق جواب نداره ولی هنوز هستندانسانهایی که تمام این ضدونقیض ها رادردرون خود جمع نکرده اند"


24:

بله اگر زياد درنقاط منفي خايشانش غوطه ورشايشانم وبيجا خود را زياد تحقير كنيم به خودكم بيني ملي ميرسيم وراه تسلط ديگران راباز ميكنيم
ملت تحقيرشده وبي هايشانت اونوقت آماج طمع ديگران خواهد شد
وهم چنين خوشبيني كاذب وغيرطبيعي نيز كه دراثر شعارهاي پوپوليستي برما القا ميشوند خود ميتواند زمينه سردگمي وسرشكستگي ملي را باعث شوند ...


25:

موافقم
تازه خیلی چیز های دیگر هم هست که لازم نمیدانم توضیح دهم
انشاالله نسل آینده ی ما دیگر اینطور عمل ننمايند
به امید روزی که از به اونچه هستیم افتخار کنیم نه اونچه نیستیم

26:

دقیقا

خداوند در آیه ی 13 سوره ی الحجرات می فرماید :

یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

ترجمه : اى امت! ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها برنامه دادیم تا یكدیگر را بشناسید، همانا گرامى‌ترین شما نزد خدا، با تقواترین شماست، همانا خدا داناى خبیر هست.

27:

چی رو؟

28:

واقعا از ته ته ته ته ته دل این تاپیک رو دوست دارم چون واقعیتو میگه هر کسی که ان جا رو ساخته واقعا عالی بوده

29:

بادرود وسپاس
ازاينكه اين نوشته موردتوجهتان قرارگرفته وخشنود ازاينكه اونرا به نقدكشيديد ايشانقين داشته باشيد نپسنديدم همراه بانقد وبيان علت اون شيرين تر وارزشمندتراز ازتنها يك پسنديدم خشك وخاليست وازاون به گرمي هستقبال ميكنم ...
اما به نظرمن اين نوشته ايشانا نوشته هائي ازاين قبيل را نيز درمقام وراستاي نپسنديدم ونقد منصفانه تعبيرنمائيم نه تحقير مليت خود ...
اين نوشته ها يقينا نه بخاطر مسخ نمودن شخصيت ملي ما بلكه وچه بسا تلنگري هست براي خودآگاهي واينكه لازم هست گاهي بايستيم وبه خود وپشت سرمان نگاهي بياندازيم وجايگاه خود را دردنيا بسنجيم واگر دچار بحران وسقوط هستيم به خود آمده وبه بازسازي خود بپردازيم .


گاهي لازم هست به جاي خودستائي ايشانا به قول دوستمان ،خودشيفتگي كاذب ، باواقعيتها روبرو شايشانم واگرهم تلخي اين واقعيتها برايمان ناگور باشد ...
هرملتي نيازدارد رفتار ملي خود را بازبيني كرده وتجديد نظر كند...
حتي در بهترين حالتش باز نياز به بازبيني وموشكافي دارد تا دچار انحراف نشود ولي بايد ماهمگي به اين واقعيت اعتراف كنيم مدتهاست ما درسراشيبي سقوط هستيم ونيازاست خودمان را درآئينه خودمان ببينيم وزشتي ها اون را بپذيريم وبه دنبال راه چاره وتغيير باشيم همين ...
ما نشان داديم ميتوانيم ازاين امتحان نيز سربلند بيرون بيائيم ما ملتي هستيم كه پتانسيل تغيير وترقي واعتلا را داريم فقط كافي هست به خود باوري برسيم

30:

مهمترين مطلبي كه نبايد از اون غافل باشيم به اينكه باتوجه به خيلي از المانها ازخود سوال ميكنيم ما كجا هستيم وميتوانستيم كجا باشيم ...
اگر زيادي بخواهيم خود را به خوش بيني مفرط بزنيم ميتوان به وضعيت فعلي قانع بود وتازه دلخوشي كاذب هم بدان اضافه كرد ...
اما اين ملت باتوجه پيشينه تاريخي ونيز موقعيت سوق الجيشي وپتانسيلهاي اقتصادي ومهمتر اجتماعي و...

دركجا هستيم وكجا ميتواند باشيم ؟؟!!
وبه نظرشما اين نميتواند بزرگترين انگيزه باشد كه به قول شما قدري قلقلك تلخ ما را به خود بياورد ونيم تكاني بدهد
بله ما هم دوستم داريم به ايراني بودنمون افتخار كنيم اما چقدر زيبا بود كه افتخارما واقعي تربود وبا اعتماد به نفس بيشتري دردهكده جهاني سربلند تربوديم ...
براي ما مهمترين اصل هم نبايد چيزهائيكه احيانا غرب عليه ما ساخته ومطرح ميكند معيار قضاوت باشد ولي درعين حال نبايد خودمان راهم گول بزنيم ...


31:

خیلی خوب بود
به شرطی که همه نگیم حرف حساب و---
خودمان پاش که افتاد عمل نکنیم

32:

دیدن نقاط + و - باهم رو قبول دارم...

واقع نمایی نه سیاه نمایی

33:

فرمودید:
"حرف حق جواب نداره ولی هنوز هستندانسانهایی که تمام این ضدونقیض ها رادردرون خود جمع نکرده اند"


34:

بله اگر زياد درنقاط منفي خايشانش غوطه ورشايشانم وبيجا خود را زياد تحقير كنيم به خودكم بيني ملي ميرسيم وراه تسلط ديگران راباز ميكنيم
ملت تحقيرشده وبي هايشانت اونوقت آماج طمع ديگران خواهد شد
وهم چنين خوشبيني كاذب وغيرطبيعي نيز كه دراثر شعارهاي پوپوليستي برما القا ميشوند خود ميتواند زمينه سردگمي وسرشكستگي ملي را باعث شوند ...79 out of 100 based on 44 user ratings 669 reviews