تجربه‌ی زیسته‌ی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس بوک)


تجربه‌ی زیسته‌ی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس بوک)
با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی و هستفاده ی فزاینده ی جوانان از این شبکه ها به عنوان بستر فراغتی، این امکان برای جوانان فراهم شده تا شکل جدید از فراغت را تجربه نمايند.


بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن‌لا
بنابراین مسأله ی پژوهش حاضر، بررسی تجربه ی زیسته ی دانشجویان دانشگاه کردستان در شبکه ی اجتماعی فیس بوک هست.


رابطه ویژگی‌های قبل از عرضه اولیه سهام و عملکرد بلندمدت عرضه‌های اولیه، در بورس اوراق بهادار تهران.
این پژوهش به صورت کیفی و امت نگاری مجازی و با تکنیک مصاحبه ی عمیق مجازی و مشاهده ی مشارکتی بر روی نمونه(19) نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان عضو فیس بوک صورت گرفته هست.


بررسی وندهای مورد اختلاف در زبان فارسی
چارچوب مفهومی بکار رفت در این پژوهش نظریه فراغت کریس روجک می باشد.


آزمون رفتار منطقی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری تخصیص دارایی‌ها
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تجربه ی زیسته ی دانشجویان دانشگاه کردستان در شبکه ی اجتماعی فیس بوک می باشد؛ فراغت مجازی چگونه بازنمایی می شود؟ فراغت مجازی چگونه تصور از خویشتن، انگاره ها و خودهویتی(تشخص)دانشجویان را بیان می کند؟ و اینکه فراغت مجازی چگونه دوگانه ی مقاومت و کنترل را تولید و بازتولید می کند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، نگاه خوشبینانه ای به فراغت مجازی در فیس بوک وجود دارند، و حکم فضایی شفاع بخش را برای دانشجویان دارد.


بررسی رابطه خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار کمی
در بعد هویتی، فراغت مجازی باعث شکل گیری هویتی خودآیین شده، که اتفاقاً از نظر اون ها واقعی تر از هویت اون ها در دنیای واقعی هست، بنابراین ما شاهد شکاف هویتی هستیم.


جرائم زیست محیطی مرتبط با انرژی هسته‌ای
در بعد مقاومت، با توجه به ساخت محدود جامعه ی ما، فراغت مجازی فضایی را برای مقاومت پنهان و جزئی به وجود آورده هست که نوید بخش تشکیل حوزه ی عمومی می باشد.


بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان
و در بحث کارکردکنترلی، سه گانه ی؛ 1- کنترل بین الاذهانیت(رابطه ی من و دیگری)، 2- اصول و ارزش هایی شخصی(عادت وارها) و3- حس توطئه(ترس از دیگری بزرگ یا نظام سیاسی) عامل کنترل رفتار دانشجویان در فیس بوک شناخته شد.


برآورد منابع و میزان استرس و نحوه مقابله با آن در مادران دارای دانش آموز استثنایی (عقب مانده ذهنی- نابینا وناشنوا) و عادی مقطع ابتدایی شهرستا85 out of 100 based on 65 user ratings 1015 reviews