مقایسه‌ی تأثیر روشهای تدریس اکتشافی، بحث گروهی و سخنرانی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌ی راهنمایی شهرستان ملایر سال تحصیلی 91-90


مقایسه‌ی تأثیر روشهای تدریس اکتشافی، بحث گروهی و سخنرانی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر دوره‌ی راهنمایی شهرستان ملایر سال تحصیلی 91-90
هدف از این پژوهش تعیین اثر بخشی روش های تدریس بر افزایش خلاقیت دانش آموزان بوده هست و مسئله ی مورد پژوهش این بود که تعیین کنیم کدامیک از روشهای تدریس تاثیر بیشتری بر افزایش خلاقیت دارند.


بررسی حافظه بلند مدت و مقایسه سطح کارآمدی مدل‌های ARIMA، ARFIMA و مدل‌های خانواده ARFIMA-GARCH برای پیش‌بینی شاخص قیمت سهام تهران (TEPIX)
جامعه ی آماری این پژوهش کل دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهرستان ملایردر سال تحصیلی 91-90 بودند که 180 نفر از دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند.روش پژوهش حاضر آزمایشی واز یک طرح عاملی 3*2 هستفاده شده هست.


قاچاق کالای غیرگمرکی
ابزارگردآوری پرسشنامه ی خلاقیت تورنس می باشد.فرضیه ی اصلی این پژوهش مقایسه ی اثر بخشی روشهای تدریس اکتشافی ،بحث گروهی و سخنرانی بر خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ملایر وروش آماری تحلیل واریانس افتراقی و آزمون تعقیبی شفه برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد و نشان داد که روشهای تدریس بر خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ملایر تأثیر متفاوت دارند و روش تدریس اکتشافی و سخنرانی اثربیشتری داشته اند.


بررسی گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) درباره‌ی بیگانگان


مقایسه‌ی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با یکدیگر و با روش مرسوم در یادگیری، یادداری دانش‌آموزان سوم راهنمایی در درس ح


77 out of 100 based on 47 user ratings 647 reviews

بررسی رابطه‌ی تعداد و نوع راهبردهای بی‌ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی با قدرت و جنسیت مخاطب
تحلیل فقهی-حقوقی تداخل قصاص و دیات در جرایم علیه نفس و اعضاء
تحلیل بزه سرقت رایانه‌ای و تطبیق آن با سرقت سنتی
بررسی تجارب تحصیل و مشکلات آموزشی و اداری معلمان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، مطالعه موردی معلمان شهرستان همدان
بررسی تأثیرآموزش آرامسازی پیشرونده عضلانی و اصلاح سبک زندگی بر کاهش علائم دیسمنوره اولیه
رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان با رضایت مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرداری تهران
رابطه شیوه‌های فرزندپروری مادران با ابعاد شخصیتی آنها در کارمندان آموزش و پرورش منطقه زواره
تبین نسبت بین شناخت و عمل در حوزه اخلاق از منظر اندیشمندان مسلمان (خواجه نصیرالدین طوسی، فیض کاشانی، مهدی نراقی) و دلالتهای آن برای تربیت اخل
مطالعه تأثیر گردش معاملات بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد
*