ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد


ارزشیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
ضرورت طراحی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در ساوقت‌های امروزی امری حیاتی هست، اما اونچه بیشتر حائز اهمیت هست سنجش میزان اثربخشی این آموزش‌ها هست.


مسئولیت کیفری مربیان و داوران در ورزش
هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزشی عمومی و تخصصی انجام شده در هشت ماه اول سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد مقدس بر پايه مدل کرک پاتریک هست.


بررسی حافظه بلند مدت و مقایسه سطح کارآمدی مدل‌های ARIMA، ARFIMA و مدل‌های خانواده ARFIMA-GARCH برای پیش‌بینی شاخص قیمت سهام تهران (TEPIX)
بدین منظور، دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی دانشگاه فردوسی بر پايه مدل کرک پاتریک مورد ارزشیابی برنامه گرفتند.


قاچاق کالای غیرگمرکی
این دوره‌ها از نظر سه شاخص موجود در مدل کرک پاتریک شامل واکنش فراگیران به دوره آموزشی، میزان یادگیری فراگیران و میزان تغییرات حاصل شده در رفتار فراگیران بررسی شدند.


بررسی گفتمان سیاسی امام خمینی (ره) درباره‌ی بیگانگان
جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد مقدس که تعداد اون‌ها 421 نفر بود.


مقایسه‌ی میزان اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث و گانیه با یکدیگر و با روش مرسوم در یادگیری، یادداری دانش‌آموزان سوم راهنمایی در درس ح
روش این تحقیق، پژوهش ارزشیابی بود.


بررسی رابطه‌ی تعداد و نوع راهبردهای بی‌ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی با قدرت و جنسیت مخاطب
برای ارزشیابی سطح واکنش از پرسشنامه کرمی (1386)، برای ارزشیابی میزان یادگیری از پیش آزمون و پس آزمون و برای ارزشیابی میزان تغییر رفتار از پرسشنامه محقق ساخته هستفاده گردید.


تحلیل فقهی-حقوقی تداخل قصاص و دیات در جرایم علیه نفس و اعضاء
پایایی پرسشنامه واکنش با هستفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که پایایی اون 94/ 0 بدست آمد، پایایی آزمون-های یادگیری از طریق پایایی مصححان محاسبه شد که در نتیجه اون پایایی آزمون کارآفرینی برابر 0/97، پایایی آزمون کمک‌های اولیه برابر با 0/89، پایایی آزمون CCNA برابر با 0/90، پایایی آزمون HTML برابر با 94/ 0 و پایایی آزمون CSS برابر با 0/86 بدست آمد و پایایی پرسشنامه‌های تغییر رفتار با روش باز آزمایی محاسبه شد که پایایی پرسشنامه CSS برابر با 0/71، پایایی پرسشنامه HTML برابر با 0/76 و پایایی پرسشنامه CCNA برابر با 0/80 محاسبه گردید.


تحلیل بزه سرقت رایانه‌ای و تطبیق آن با سرقت سنتی
روایی پرسشنامه‌ها و آزمون‌ها توسط متخصصین مورد تایید برنامه گرفت.

داده‌ها به دو شکل کمی و کیفی تحلیل شدند در تحلیل کمی از t تک نمونه‌ای، t وابسته و تحلیل واریانس هستفاده گردید و در تحلیل کیفی برای سنجش میزان مطلوب بودن سطح واکنش و تغییر رفتار از طیف سه ارزشی مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب هستفاده شد.

نتایج به دست آمده نشان داد که فراگیران از دوره‌های آموزش عمومی حجاب، توسعه مهارت‌های زندگی و آشنایی با کارآفرینی در هر سه مولفه هستاد و محتوا و ساوقتدهی و امکانات رضایت داشتند و در دوره‌های عمومی کمک‌های اولیه و اصلاح فرایند‌ها و دوره‌های تخصصی CSS HTML, فراگیران از مولفه‌های محتوا و هستاد رضایت داشتند ولی در مولفه ساوقتدهی و امکانات تفاوت معناداری مشاهده نشد.

سطح یادگیری در دوره‌های تخصصی و عمومی اثربخش بود و فراگیران دانش لازم را کسب کردند.

سطح تغییر رفتار فراگیران در دوره‌های HTML,CSS معنادار نشد و در دوره CCNA تغییر رفتار فراگیران غیر اثربخش بود.

از نظر تفاوت بین نظرات فراگیران، مافوق و همکارانشان نتایج نشان داد که در دوره‌های CSS,CCNA بین نظرات افراد تفاوت معناداری وجود نداشت ولی در دوره HTML میانگین نمرات مدیران از نمرات فراگیران بیشتر بود.
85 out of 100 based on 55 user ratings 1255 reviews