بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با استرس شغلی کارکنان زن شرکت سایپا یدک


بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با استرس شغلی کارکنان زن شرکت سایپا یدک
اين تحقيق با هدف بررسي رابطه تعارض کار- خانواده با مولفه هاي هسترس شغلي اجرا شد.


وضعیت حقوقی معامله مؤخر بر قولنامه از سوی بایع
تحقيق حاضر در حيطه تحقيقات توصيفي، از نوع همبستگي جاي مي گيرد.


شیوه‌های جبران خسارت معنوی آرای دادگاهها
جامعه آماري اين تحقيق را تمام کارمندان زن متاهلي که به صورت رسمي و غير رسمي در سال 1390 در شرکت سايپا يدک مشغول به کار بودند، تشکيل مي دادند.


بررسی بازنمایی مسائل اجتماعی ایران در متون نمایشی اکبر رادی
کل افراد جامعه در تحقيق شرکت داده شدند و تعداد نمونه با جامعه برابر بود.


مقایسه بازداری (شناختی-رفتاری)، حافظه کاری (کلامی-غیرکلامی) و توجه پایدار در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه
اين تحقيق فرضيه هاي زير را مورد بررسي برنامه داد: بين تعارض کار- خانواده با مولفه هاي هسترس شغلي رابطه وجود دارد؛ بين تعارض (تداخل) کار با خانواده و مولفه هاي هسترس شغلي رابطه وجود دارد؛ بين تعارض (تداخل) خانواده، با کار و مولفه هاي هسترس شغلي رابطه وجود دارد.


بررسی رابطه بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و رفتار مدنی کارکنان در حوزه ستادی وزارت نیرو
داده ها با هستفاده از پرسشنامه تعارض کار- خانواده و فرم هستاندارد شده هسترس شغلي، جمع آوري شدند و سپس در نرم افزارSPSS با هستفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل برنامه گرفتند.


بررسی نقش مطالعه‌ی رمان‌های دینی بر تغییر تصورات دینی دانش‌آموزان مطالعه‌ی موردی تعدادی از دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های دخترانه‌ی
نتايج به دست آمده از تحليل داده ها نشان دادند که بين تعارض کار- خانواده با مولفه هاي هسترس شغلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ( 0/01>p)، بين تعارض کار با خانواده و مولفه هاي هسترس شغلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ( 0/01>p) و بين تعارض خانواده، با کار و مولفه هاي هسترس شغلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.( 0/01>p) همينطور در مورد قدرت پيش بيني مولفه ها بايد فرمود: تعارض کار- خانواده0/36 از کل مولفه هاي هسترس شغلي را پيش بيني مي نمايد، تعارض کار با خانواده 0/36 از کل مولفه هاي هسترس شغلي را پيش بيني مي نمايد و تعارض خانواده با کار 0/27 از کل مولفه هاي هسترس شغلي را پيش بيني مي نمايد،

رابطه نظام ارزشی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان (با توجه به نظریه آلپورت) با سلامت روان آنان


75 out of 100 based on 85 user ratings 1335 reviews