تاثیر آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر و دختر


تاثیر آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات مادر و دختر
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های آموزه های قراون کریم در روابط کلامی و اعتبار یابی آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قراون کریم بر کاهش تعارض های مادر- دختر نوجوان هست.


بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد)
این پژوهش از جهت گردآوری اطلاعات وشرایط کنترل متغیرها و ماهیت جلسات آموزشی، از نوع پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل هست.


بررسی شاخص ها ی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن
جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان دختر مقطع هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول، مادران دارای دختر مقطع هفتم وهشتم دبیرستان دوره اول شهر اصفهان، در سال تحصیلی 93-94 بود که به روش نمونه گیری خوشه‌ای، از بین نواحی شهری شهرستان اصفهان یک ناحیه و سپس به صورت تصادفی از بین مدارس اون ناحیه، یک مدرسه (دبیرستان دوره اول دخترانه)، انتخاب و سپس فراخوان داده شده هست و دختران دارای تعارض با مادران خود انتخاب گشته اند.


بررسی تأثیر رفتارهای توانمندسازی رهبر و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری در رستوران های زنجیره ای پدر خوب
پس از انجام مصاحبه و مشخص شدن تعارض والد- فرزند، 32 نفر از بین افراد انتخاب شدند به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش ( گروه مادران، گروه دختران و گروه مادران - دختران) و یک گروه کنترل برنامه گرفتند.


الزامات رسانه ای تبلیغ دینی تلویزیون نزد دانشجویان دانشگاه های تهران
جهت جمع‌آوری داده‌ها از «مقیاس تاکتیک های تعارض موری ‌ای اشتراس» هستفاده شد و در دونوبت، قبل و سپس آموزش محتوایی ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قراون کریم، پیش‌آزمون و پس‌آزمون بعمل آمد.


بررسی اثر سلامت سازمانی بر عملکرد شرکت توسعه گردشگری ایران
در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده، به کمک تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.


آمایش سرزمینی موسسات فرهنگی قرآن و عترت شهر اصفهان
یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قراون بر تعارض مادران گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل، دارای اثر معنادار هست.


طراحی الگوی سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده
همچنین آموزش روابط کلامی مبتنی بر آیات قراون، بر تعارض دختران گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل نیز دارای اثر معنادار هست.


ساخت و اعتبار بخشی یک معیار در راستای استفاده از تکنیک های چند رسانه ای در آموزش زبان انگلیسی و آزمودن تاثیر این معیار بر روی نگرش ، اضطراب
کلید واژگان: نوجوان، تعارض، ارتباط کلامی، ارتباط کلامی مبتنی بر آیات قراون کریم.
95 out of 100 based on 75 user ratings 1175 reviews