اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها(مطالعه موردی بیمه سلامت استان مازندران)

اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشترکین شرکت آب وفاضلاب استان قزوین
مقررات گذاری زیست محیطی صنایع بالادستی نفتی ایران در مقایسه با ایالات متحده آمریکا و نروژ
تصحیح و تحقیق نسخه خطی دیوان مجذوب تبریزی (1093 م)
مهارتهای ارتباطی انبیاء در قرآن و روایات
مقایسه اصول حاکم بر جامعه از دیدگاه شهید مطهری(ره) و آیت الله مصباح یزدی
تاثیر مدیریت عملکرد و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی کارکنان
بررسی شخصیت پردازی و پیرنگ در دو رمان زمین سوخته احمد محمود و آینه های دردار هوشنگ گلشیری
تدوین مدل اضطراب درس آمار با توجه به نگرش به آمار و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بیرجند
مواجهه سلبی و ایجابی کانت با مفهوم سعادت در اخلاق و دین
رابطه سرسختی روانشناختی و خودنظم جویی تحصیلی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
بازسازی ژیلسون از براهین وجودی، جهانشناختی و نظم در نزد توماس آکویناس، ناظر به نقدهای هیوم و کانت
بررسی رابطه سیستم های اطلاعات منابع انسانی سازمان و عملکرد سازمان در صنعت بیمه
شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی موثر بر موفقیت شر کت های نوپا ی فناوری
*