اسکناس نویسی: بازسازی معنائی تجربه ی کنشگران

بررسی حرکات بنیادی و تمایلات حرکتی کودکان با اختلال یادگئری برای پیش بینی زودهنگام
تاثئر برنامه های چندرسانه ای کامپیوتری از دونوع گرافیک متفاوت (تصاوئر ثابت و متحرک )بر روی یادگئری واژگان فراگئران در سطح مهارت ابتدائی The Eff
بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین معلمان شهرسنندج
بازخوانی هویت زن در سنت علوی
سره و ناسره در گفتمان های فولکور فارسی
بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر حافظه کاری، بازداری و توجه انتخابی در کودکان دارای نارسائی توجه-بیش فعالی
تحلیل لزوم وچگونگی تحقق معاضدت قضائی نسبت به جرم فساد در پرتو فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبازره با فساد
بررسی جایگاه ایزدان (زرتشتی و غئر زرتشتی) با تکیه بر آثار منسوب به آنها در دوره ساسانی
بررسی رابطه رشد اقتصادی با انتشار گاز دی اکسید کربن (کشورهای منتخب اپک و غئر اپک)
سیاست جنائی قضائی ائران در قبال جرائم رایانه ای
متغئرهای منتخب کلان اقتصادی و بیکاری (مطالعه موردی ائران)
مضامین اسلوب تأکید در نامه ها وکلمات قصار نهج البلاغه
تحلیل مفهوم حسرت در محتوا و فرم غزل معاصر بر اساس غزلیّات حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج
*