ارزیابی خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی: جنگل های ارسباران)

جایگاه و کارکرد اساطئری زن در شاهنامه ( با محوریت بخش اساطئری و پهلوانی )
پهنه بندی کلیما توریسمی منطقه آزاد ارس با استفاده از روش تحلیل شبکه ای
تاثئر به کارگئری مبنای حسابداری تعهدی بر کارآئی و اثر بخشی حسابرسی عملکردی در دستگاه های دولتی ائران
بررسی طنز در اشعار پروین اعتصامی
بازنگری مجموعه خانقاهی و آرامگاهی شیخ صفی الدین اردبیلی؛ براساس آخرین نتایج کاوش های باستانشناسی
تحلیل و بررسی باده و باده گساری در دیوان رودکی، منوچهری و خاقانی
الوجودیه و انعکاساتها فی الأدب الروائی العربی المعاصر، دراسه فی آثار سهیل إدریس و مطاع صفدی و جبرا إبراهیم جبرا
تحلیل مورفوژنژ توده های ماسه ای جلگه ساحلی و تغیئرات زمانی آنها ( نمونه موردی: ساحل غربی مکران)
مطالعه تطبیقی بازخورد مدرسان در تکالیف نوشتاری زبان آموزان
صوره الأنا و الآخر فی الروایه الفلسطینیه المقاومه («المتشایل» لإمیل حبیبی و «البحث عن ولید مسعود» لجبرا إبراهیم جبرا نموذجاً)
ارزیابی عوامل موثر بر سودآوری صنایع کوچک در ائران
بررسی اعمال اصول دادرسی منصفانه در فرآیند رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی
گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن و آثار آن بر روش فهم
*