آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی


آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
طرفدااران نظریه شخصیتی آیزنک معتقدند که افراد برونگرا در مقایسه با افراد درونگرا در یادگیری زبان دوم و موفقیت تحصیلی دچار نقصان می باشند.


تعامل کلامی زبان آموزان با یگدیگر:‌ مطالعه ای کیفی پیرامون دریافت ذهنی فراگیران بزرگسال ایرانی زبان خارجه در قیاس با رفتار تعاملی مشاهده شد
در مقابل زبانشناسان کاربردی معتقدند که عامل برونگرایی برای یادگیری زبان دوم یک مزیت محسوب می شود.


روش تدریس افعال حرکتی زبان روسی به دانشجویان فارسی زبان
برای یافتن رابطه احتمالی بین درونگرایی-برونگرایی و مهارت در گرامر، 120 دانش آموز (60 نفر مرد و 60 نفر زن) پیش دانشگاهی در شهرستان همدان مورد آزمایش برنامه گرفتند.


واژگان در کتب زبان انگلیسی در ایران: بررسی تمرین ها و ارائه پیشنهادات جهت تدوین فعالیتهای ارتقا دهنده آگاهی
در پی هستفاده از تست شخصیتی آیزنک برای مشخص نمودن افراد درونگرا و برونگرا، این دانش آموزان یک تست هستاندارد گرامر ‏‎(Nelson)‎‏ دریافت کردند تا از این طریق توانایی خود را در مهارت گرامر نشان دهند.


آهنگ خموش و اندوهگین انسانیت در سرودهای وردزورث
با هستفاده از تستهای ‏‎T‎‏ و تحلیل واریانس ‏‎(Anova)‎‏ ما به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معناداری بین متغیرهای جنسیت، درونگرایی-برونگرایی و مهارت در گرامر وجود ندارد.


شورش قهرمان-زنان جین آستن در برابر اجتماع زن ستیز
همچنین تعامل معناداری بین متغیرهای جنسیت، درونگرایی-برونگرایی و مهارت در گرامر پیدا نشد، با این وجود بین توانایی افراد مذکر و مونث در مهارت گرامر تفاوت معناداری وجود داشت، به این ترتیب که افراد مذکر توانایی بالاتری را در زمینه گرامر از خود نشان دادند.


بازتاب جهت‌گیریهای ایدئولوژیک در ترجمه‌های ادبی و کاربرد آن در آموزش: رهیافتی تحلیلی-انتقادی به متن


تهیه و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری فیلمهای نازک ‏‎A12O3‎‏ با استفاده از فرایند ‏‎Sol-Gel‎‏


75 out of 100 based on 45 user ratings 1095 reviews