بررسی چگونگی تاثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها بر وضعیت نقدینگی شرکتها


بررسی چگونگی تاثیر تقسیم سود براساس سود تعدیل شده مطابق تغییرات سطح عمومی قیمتها بر وضعیت نقدینگی شرکتها
تحقیق حاضر شامل 5 فصل هست .


ترجمه چهار فصل از کتاب مقدمه‌ای بر حسابداری صنعتی
در مقدمه فصل اول سعی شده هست .


ترجمه فصول 6 و 7 و 8 و 10 از کتاب حسابداری در شرایط تورم اقتصادی
بطور خیلی خلاصه نحوه هستفاده سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان مالی از صورتهای مالی بیان شود د اینکه آیا سود بدست آمده از صورتهای مالی تاریخی، سود واقعی هست ، بیان شود.


ترجمه فصول 5 تا 8 از کتاب حسابداری صنعتی و کنترل برنامه‌ریزی
در بخش اهمیت موشوع سعی شده هست که نارسایی صورتهای مالی تاریخی و ضرورت تهیه صورتهای مالی تعدیل شده برپايه تورم، بیان شود.


ترجمه فصول 10-7-6-3 از کتاب حسابداری مدیریت
در ادامه این فصل مساله تحقیق، اهداف تحقیق و فرضیات تحقیق بیان شده هست .


ترجمه فصول 18-17-16 از کتاب حسابداری مدیریت
در انتهای فصل تعریف مختصری از واژه‌های خاص تحقیق به عمل آمده هست .


بررسی کاربرد روشهای نمونه‌گیری حسابرسی در ایران
در فصل دوم ابتدا سعی شده نیاز به یک واحد اندازه‌گیری با ثبات مطرح شود، در ادامه ضمن بیان ماهیت تغییرات قیمت چگونگی محاسبه شاخصها، تغییرات ارزش پول و مفاهیم حفظ سرمایه بیان شود و بطور کلی مبانی نظری تحقیق بیان شده هست .


ترجمه قسمتی از کتاب اصول حسابداری صنعتی
فصل سوم به تشریح متدولوژی تحقیق اختصاص یافته هست .


حسابداری صنعتی - هزینه‌یابی پیمانکاری - هزینه‌یابی مرحله‌ای - ارزش افزوده و هزینه‌یابی تفاضلی
ابتدا طی مقدمه‌ای روش تحقیق علمی بیان می‌شود.

سپس مساله و فرضیه‌های تحقیق تدوین می‌گردد.

همچنین چگونگی گردآوری داده‌ها، طبقه‌بندی، تشخیص متغیرها و چگونگی محاسبه متغیرها، نحوه برآورد معادلات و روشهای بررسی و آزمون فرضیه‌های تحقیق تشریح می‌شود.

در فصل چهارم، نتایج پردازش داده‌های مربوط به شرکتهای مورد مطالعه برپايه تجزیهو تحلیل اطلاعات گردآوری شده و فرضیه‌های مطرح شده مورد آزمون برنامه گرفته هست .

در فصل پنجم طی مقدمه‌ای روند تحقیقات انجام شده درباره تفاوت بین سود تاریخی و تعدیل شده بیان شده هست سپس با توجه به شواهد بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اثرات تغییر قیمتها بر سود و نحوه تصمیم‌گیری هستفاده نمايندگان از صورتهای مالی مورد بررسی برنامه می‌گیرد.

در انتها به معرفی منابع و ماخذ پژوهش پرداخته‌ایم.


نمایه ها:


59 out of 100 based on 34 user ratings 559 reviews