مبانی فقهی و حقوق جرائم شرب خمر و قماربازی


مبانی فقهی و حقوق جرائم شرب خمر و قماربازی
نوشتار حاضر اندک کوششی هست در جهت بررسی و تبیین کلیات جرائم شرب خمر و قماربازی که با هستفاده از آیات و احادیث و همچنین نظرات فقها و دانشمندان علم حقوق تهیه و تدوین گردیده هست .


درباره صلح و انترناسیونالیسم


بازار مشترک اروپا


81 out of 100 based on 71 user ratings 471 reviews