ارزیابی مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد)


ارزیابی مشارکت مردم در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر ملارد)
وسعت بالای بافت‌های فرسوده شهری و آسیب‌پذیر بودن این بافت‌ها از یک سو و نوسازی اون‌ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل پايه ی در حوزه شهرسازی تبدیل کرده هست.


کشت شبدر برسیم و اهمیت آن در ساخت زراعی شهرستان لنگرود
نقش مشارکت امتی و رابطه متقابل دولت و امت در توسعه، از شرایط بسیار مهمی هست که باید در هر برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه برنامه گیرد.


بررسی آثار و افکار مسعودی و مردمشناس
به تجربه ثابت شده که هرگاه امت در اجرای فعالیت‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه، مشارکت داشته باشند، اهداف این پروژه‌ها بیشتر مورد حمایت واقع می‌شود و دسترسی به اون‌ها آسان‌تر می‌گردد.


برآورد امکانات جغرافیائی دشت مشهد جهت توسعه کشاورزی (نمونه دهستان چناران)
عدم مشارکت امت در پروژه‌ها و طرح‌های شهری از مسائل عمده‌ای هست که کشور ما از اون رنج می‌برد.


بررسی شرایط و امکانات توسعه صنایع در منطقه شیراز-مرودشت
به این معنی که در فرآیند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای یک طرح، امت یا اصلاً نقشی ندارند یا نقش ایشان بسیار کمرنگ هست.


هیدرواقلیم منطقه اردستان و نطنز
بنابراین این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی اون می‌باشد تا به بررسی شرایط موثر بر مشارکت امتی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهر ملارد بپردازد.


تغییرات جمعیتی و عرضه نیروی کار در ایران (بررسی اثر تغییرات ساخت سنی و توزیع جمعیت بر حجم و ترکیب نیروی کار : وضع موجود 1345-65 پیش‌بینی تا 1390
به منظور دستیابی به این هدف ابتدا پرسشنامه‌ای که در برگیرنده متغیرهای سرمایه اجتماعی ( مشارکت، رضایتمندی، انسجام اجتماعی) و متغیرهای اقتصادی بوده، تنظیم گردید.


هیدروکلیماتولوژی حوضه رودخانه جهان‌بینی
سپس روایی اون از طریق نظر کارشناسان و پایایی اون از طریق ضریب آلفای کورنباخ مورد سنجش برنامه گرفت.


اقلیم و کشاورزی دشت یزد-اردکان
سپس از طریق نمونه‌گیری( روش کوکران) 384 پرسشنامه برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق بین اهالی پخش گردید.

در نهایت برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه از نرم‌افزارهای Excel و Spss هستفاده شده هست.

نتایج تحقیق بیانگر اون می‌باشد که بیشتر افراد سرپرست خانوار در این محله مرد می‌باشند و مدت اقامت اون‌ها در محله‌شان بیش از 20 سال می باشدکه این مسئله خود می‌تواند نتیجه تعلق خاطر ساکنین باشد.

همچنین بین اکثر متغیرهای اقتصادی به جز دو متغیر( نوع شغل و مشارکت در حل مشکلات محله) و ( تعداد افراد شاغل و شرکت در حل مشکلات)، متغیرهای رضایتمندی و متغیرهای انسجام اجتماعی با متغیرهای مشارکت امتی در ساماندهی بافت فرسوده شهر ملارد رابطه معناداری وجود دارد.
75 out of 100 based on 75 user ratings 375 reviews