تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سلامت اداری (موردمطالعه: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان)


تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سلامت اداری (موردمطالعه: شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان)
تحقیق حاضر با تاکید بر سیاست های کلی سلامت نظام اداری تلاش می نماید تا تاثیر مولفه های جو اخلاقی ساوقت( قوانین و مقررات اداری، رفتار حرفه ای، ماکیاولیسم، هستقلال فکری، کارایی مداری فکری، مراقبت و توجه) را بر ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت آب منطقه ای سمنان مورد مطالعه برنامه دهد.


بررسی در زمینه علل و عوامل رضایت شغلی و کارآئی کارکنان در کارگاه‌های صنعتی
مولفه های تحقیق از پرسشنامه ویکتور و کولن و پرسشنامه سلامت اداری هستخراج گردیده هست.


انجام مطالعات زمینه‌سنجی و ارائه طرح تفصیلی بررسی سیستم آموزش مدیران صنایع کوچک کشور
روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد هستفاده با بهره مندی از تائید خبرگان و آزمون های آماری مورد بررسی برنامه گرفته هست.


جمع‌آوری - طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در منابع فارسی ، پیرامون صنعت ، صنعتی شدن و صنایع ایران
در این تحقیق جامعه آماری 108نفره از کارکنان شرکت آب منطقه ای سمنان مورد توجه می باشد که با توجه به هستفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجرسی و فرمول ریاضی نمونه گیری کوکران برای جوامع محدود در نهایت85 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.


بررسی پیرامون خدمات مشاوره‌ای در سازمان مدیریت صنعتی در سال‌های 1358 تا 1368
لازم به ذکر هست نمونه گیری بر پايه تاثیر حجم طبقه در جامعه مشخص شده هست و برای گردآوری اطلاعات به صورتتصادفی ساده اقدام گردیده هست.


فرهنگ اصطلاحات مدیریت
دستگاه معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی تائید و رگرسیون را می توان از جمله روش های آماری نام برد که جهت بررسی و آزمون فرضیات تحقیق مورد هستفاده برنامه گرفته اند.


پژوهش پیرامون مناسب‌ترین شیوه تجهیز هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی ( مرکز آموزش )
با تاکید بر نتایج به دست آمده از تحلیل داده های تحقیق می توان اذعان نمود که مولفه های جو اخلاقی ساوقت بر ارتقاء سلامت اداری شرکت آب منطقه ای سمنان تاثیرگذاری معنی دار دارند.


تحلیل فضای مدیریتی در ایران


موضوع‌یابی پژوهش در صنعت


99 out of 100 based on 49 user ratings 999 reviews