بررسی تاثیر ویژگی‌های فروشگاه@های خرده فروشی بر دلبستگی به برند فروشگاه، رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان


بررسی تاثیر ویژگی‌های فروشگاه@های خرده فروشی بر دلبستگی به برند فروشگاه، رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان
با توجه به جایگاه و اهمیت فروشگاههای خرده فروشی در سیستم توزیع کشور و افزایش تعدادشان، ضرورت و نیاز شناسایی ویژگیهای فروشگاههای خرده فروشی که موجب افزایش رضایت مشتریانشان و دلبستگی اونها به برند فروشگاه و همچنین باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتریان می شود اهمیت یافته هست.


ساختار علوم و تکنولوژی در ایران
بنابراین، این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر ویژگیهای فروشگاه خرده فروشی بر رضایت مشتری و دلبستگی مشتری به برند فروشگاه و همچنین تاثیر این متغییرها بر تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتریان انجام گرفت.


طرح بررسی صنعت توریسم در کشور
تعداد 393 پرسشنامه از میان مشتریان فروشگاههای شهروند شهر شهرستان تهران که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند به صورت غیر احتمالی در دسترس جمع آوری گردید.


تنگناهای مدیریت صنعتی در ایران
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS هستفاده شد.


بررسی نظام آموزش نیروی انسانی موردنیاز بخش صنعت در ایران ( پیش طرح )
تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از اون هست که ویژگی های فروشگاه خرده فروشی بر رضایت مشتری و دلبستگی او به برند فروشگاه تاثیر مثبت دارد و همچنین بر افزایش تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتری موثر هست.


بررسی مسئله انتقال تکنولوژی و تکنولوژی مناسب ایران با توجه به سطح توسعه کشور
علاوه بر این رضایت مشتری بر دلبستگی وی به برند فروشگاه و انجام تبلیغات دهان به دهان تاثیر مثبت دارد.


بررسی نظر کارشناسان صنایع کشور و منابع صنعتی در مورد علل استهلاک زودرس ماشین‌آلا ت و ابزار و وسایل
همچنین این نتیجه حاصل شد که دلبستگی مشتری به برند فروشگاه خرده فروشی موجب افزایش انجام تبلیغات دهان به دهان از طرف مشتری خواهد شد.


مکان‌یابی مراکز آموزشی وابسته به وزارت صنایع سنگین


بررسی در زمینه علل و عوامل رضایت شغلی و کارآئی کارکنان در کارگاه‌های صنعتی


73 out of 100 based on 63 user ratings 1063 reviews