تاثیر نقش هویت برند بر رضایتمندی مشتریان(مشتریان گوشی های سامسونگ در شیراز)


تاثیر نقش هویت برند بر رضایتمندی مشتریان(مشتریان گوشی های سامسونگ در شیراز)
برند یکی از ارزشمندترین دارایی های هر ساوقت هست که مدیریت مناسب اون می تواند راه را برای رسیدن به سهم بیشتر بازار و سودآوری بیشتر در هر صنعتی هموار سازد.در این راستا هویت برند که عاملی درون ساوقتی و یکی از مهم ترین مباحث حوزه بازاریابی و برند هست در مطالعات اندکی مورد توجه برنامه گرفته هست.بر این پايه هدف پژوهش حاضر تاثیر هویت برند بر رضایتمندی مشتری در صنعت موبایل(گوشی های سامسونگ)است.از بین تعدادزیاد شرایط و فاکتورها که در این زمینه به هویت برند مربوط می شود چهار عامل در این زمینه (رضایتمندی،ارزش ادراکی مشتریان،وفاداری به برند و اعتماد برند)انتخاب شده هست که به عنوان متغیرهای پژوهش مورد بررسی برنامه می گیرند جامعه ی آماری این تحقیق مشتریان سامسونگ هستند که از نمایندگی های سامسونگ در شیراز گوشی همراه خریداری می نمايند.


بررسی نیروی انسانی و مدیریت بخش دولتی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1365
حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران 149 نفر برآورده شده هست.


رابطه روش کنترل کلاس معلمین و یادگیری دانش‌آموزان
محقق اعضای نمونه رابه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کرده هست.و روش تحقیق اون از نوع توصیفی –همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی هست.پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیر اصلی مساله پرسشنامه تهیه و در نمونه آماری توزیع شد .داده های گرداوری شده از طریق نرم افزار اس پی اس اس و با هستفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف ، آزمون اسپرمن,تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن مورد تجزیه تحلیل برنامه گرفتند.و نتایج حاکی از اون هست که هویت برند بر رضایتمندی مشتری تاثیر مستقیم دارد.


بررسی نیروی انسانی دستگاههای مشمول نظام بودجه استانی سال 1368


نقش تعاونیهای مسکن در تامین مسکن استان خوزستان


91 out of 100 based on 61 user ratings 1111 reviews