بررسی مورفومتریک کنه سخت ‏Hyalomma anatolicum‏ جنس نر ‏جمع آوری شده از غرب ایران

تاثیر محل تجمع ید-131 در اندام های فانتوم NCAT بر طیف انرژی فوتون های تابشی از فانتوم و دز جذبی محاسبه شده در آشکار ساز در فواصل یک و دو متری از
بررسی بیان ژنهایNanog ، KLF4 ،OCT4 ، REX1 و Sox2 در سلولهای تک هسته ای مغز استخوان انسانی در معرض pH اسیدی
بررسی تاثیر تنفس گاز اکسیژن نورموباریک (هایپر اکسی نورموباریک) بر پیشگیری از افت شنوایی و تغییرات هیستوپاتولوژی گوش داخلی رت ناشی از مواجهه
بررسی اثر آگونیست گیرنده ی بتا2-آدرنرژیک بربیان ژن IL-6 ، SOCS-1 و gp130 در رده های سلولی میلومایی.
بررسی بیان آنتی ترومبین III در سلولهای کبدی تمایز یافته از سلولهای بنیادی مزانشیمی خون بند ناف در شرایط آزمایشگاهی
بررسی اثر مواجهه همزمان صدا و دود سیگار واثرحفاظتی توأم آنتی اکسیدانهایNAC و CoQ10 بر تغییرات شنوایی و هیستوپاتولوژی گوش داخلی رت نر
بررسی صفات شخصیتی بیماران مبتلا به COPD در بیمارستان های شهر یزد
بیان پروتئین کایمریک PA – GFP در باکتری E. coli
یافته های بالینی و اولتراسونوگرافیکی در گوسفندان واجد نشانه های بیماری یون
طراحی و ساخت حسگر زیستی آپتامری بر پایه دئوکسی ریبوزیم پراکسیدازی برای تشخیص شاخص زیستیCEA
تعیین تعداد کپی های DNA، فعالیت آنزیمی میتوکندری و میزان گونه های آزاد اکسیژن در تخمک های متافاز دو حاصل از کشت بافت تخمدان منجمد شده موش نابا
تاثیرانفوزیون وریدی سالین هیپرتونیک برروند بهبودی گاوان مبتلا به ورم پستان ناشی از اشریشیاکلی وطول زمان برگشت آنها به تولید شیراولیه
فعال سازی آزمایشگاهی فولیکول بدوی گوسفندی جدا شده از تخمدان منجمد شده و تکوین آن در یک سیستم هم کشتی سه بعدی با استفاده از سلول های پیش ساز تک
Looking for guidance on writing tutorials for users [closed]
A splash screen which doesnot just disappear but fades in/out
Is MainScreen compulsory in BlackBerry applications?
What are some methods of analyzing a website for user experience, usability, and accessibility?
How to get the best technical feedback possible from a non-technical user when supporting application issues?
Which programming languages meet these criteria for GUI app development? [closed]
What is the best GUI library for blackberry java development?
What are the differences between Gtk+ and Qt?
Blackberry - How to do text wrapping in ListField with Checkboxes?
GUI Only By Using FPC
*