بررسی حساسیت و ویژگی روشهای مولکولی با روش استاندارد کشت برای شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارای مقاومت چندگانه داروئی (MDR)

تاثیر اجرای برنامه پیاده روی طراحی شده با رویکرد کل نگر در پرستاری بر میزان فریتین سرم ومشکلات قلبی بیماران مبتلابه تالاسمی ماژور
طراحی یک روش فلورسانس جهت تشخیص ترکیبات ارگانو ‌فسفره با استفاده از کونژوگه نانوذرات طلا -آنزیم ارگانو فسفر هیدرولاز
بررسی وضعیت اپی‌ژنتیک و پلی مورفیسم‌های ژن دیسبیندین در بیماران بستری مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 1 در بیمارستانهای روانپزشکی تهران
تمایز سلول ‌های بنیادی اسپرماتوگونی موش به سلول ‌های شبه الیگودندروسیت و پیوند آنها به موش صحرایی مدل دمیلینیشن
مقایسه اثر ایمونومدولاتوری سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی و مغزاستخوان انسان بر مسیرهای تمایزی لنفوسیت های Th1 و Th17
شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترو‌اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد
Tooltips in the era of touch
Refactor or Rewrite UI Layer from Scratch
UX - searching null values in a filtered grid
“Correct” way to playback user movement with xlib?
How to test something rendered correctly?
What's the best size for toolbar icons?
Qt Python : QTreeWidget Child Problem
Marketshare of cross-platform widget libraries?
Blackberry - set position of field on the screen?
Blackberry - how to define screen title height?

بررسی حساسیت و ویژگی روشهای مولکولی با روش استاندارد کشت برای شناسایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارای مقاومت چندگانه داروئی (MDR)
چکیده فارسی: مقدمه :مایکو باکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل ، بعنوان دومین عامل مرگ و میر در بین شرایط عفونی در دنیا مطرح می باشد.


بررسی اثر آنتی ژنهای پروتئینی انگل لیشمانیا (Cysteine peptidaes A)و (Cysteine peptidase B) متصل با نانوذره آلفا-آلومینا در القای مسیر عرضه متقاطع حاصل از فرآیند
سل مقاوم به چند دارو بعنوان یک مشکل بزرگ در کنترل بیماری سل در کشورهای مختلف محسوب می شود.


بررسی اثر افزایش بیان mir-125-b در سلولهای خونساز CD34+ به منظور تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی به رده لنفوئید.
ایزونیازید و ریفامپین از اصلی ترین و مهمترین داروهای خط اول درمان سل می باشند، که مقاومت به اونها بصورت فزاینده ای نقل می شود.درمطالعه حاضر انواع روشهای مولکولی جهت تشخیص سریع سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ایزونیازید و ریفامپین (MDR) طراحی و با نتایج کشت مورد مقایسه برنامه گرفت.


شناسایی جهش شایع و معکوس اینترون22 ژن فاکتور 8 در زنان ناقل هموفیلی A با استفاده از Inverse PCR و تکنیک های تکمیلی آن
روش کار: در این مطالعه 60 سویه کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، که با روش تعیین حساسیت دارویی (DST) حساسیت و مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین در اونها اثبات شده ، هستفاده گردید.


بررسی اثر دپرنیل در القاء عصبی سلولهای مزانشیمی مشتق از بافت چربی و تمایز آنها به سلول شبه عصبی تمایز یافته.
از سه روش مولکاما Sequencing ،PCR-RFLP و MAS-PCR جهت تعیین موتاسیونهای مرتبط با مقاومت در کدونهای katG315 ، rpoB516 ، rpoB526 و rpoB531 هستفاده شد.


تاثیر LIF (فاکتور مهار کننده لوسمی) و سیستم هم کششتی با لوله فالوپ موش بر تکثیر سلولهای بنیادی اندومتر انسانی
بدین منظور با کمک پرایمر های اختصاصی که قادر به تشخیص موتاسیون در این کدونها بودند ، روش آلل اسپسفیک طراحی گردید.


بررسی اثرفاکتور یک مشتق شده ازسلول استرومائی آلفا(?SDF1-) بر تولید فاکتور تغییر رشد بتا(TGF-? ) وفاکتور رشد اندوتلیال عروق ( (VEGFو سنجش میزان آپوپتو
در روش PCR-RFLP از اونزیمهای اختصاصی جهت برش اونزیمی محصول PCR هستفاده شد، عدم برش توسط اونزیم بعنوان رخداد موتاسیون در نظر گرفته شد.


ارزیابی نقش بیش بیان cDNA ی ژن Pax6 در تبدیل سلول های تمایزیافته شبکیه به سلول های نیایی شبکیه موش در شرایط in vivo
نتایج: نتایج روش سکوئنس بعنوان هستاندارد طلایی روشهای مولکولی مشخص نمود که MAS-PCR و PCR-RFLP بخوبی قادر به تشخیص موتاسیون در کدونهای مرتبط با مقاومت در سویه های مقاوم فنوتیپی می باشند.


بررسی اثربخشی برنامه آموزشی با استفاده از رسانه های الکترونیکی بر رفتارهای بهداشت دهان ودندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 92-91
هیچکدام از سویه های حساس دارای موتاسیون در کدونهای مورد مطالعه نبودند.

66/76% سویه های مقاوم به ایزونیازید واجد موتاسیون در کدون katG315 و 33/93% سویه های مقاوم به ریفامپین ، واجد موتاسیون در سه کدون اصلی عامل مقاومت بودند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضرنشان می دهد که روشهای PCR-RFLP و MAS-PCR طراحی شده می توانند به عنوان روش ها ی ساده و سریع برای تعیین حساسیت و مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین درسویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مورد هستفاده برنامه گیرند .

پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک خطا ، با توجه به ساده و کم هزینه بودن بصورت هموقت از هر دو تست برای تشخیص مقاومت به ایزونیازید و ریفامپین هستفاده شود.
99 out of 100 based on 89 user ratings 1239 reviews

تاثیر بسته آموزشی در افزایش مشارکت دانش آموزان دختر در خصوص مکمل آهن در شهر زاهدان
طراحی وتدوین رسانه آموزشی دیجیتال در کاهش مصرف قلیان دانش آموزان پسر شهر زاهدان
اثر محیط غنی سازی شده بر روی انتقال سیناپسی گاباارژیک نورون های هرمی قشر فرونتال در مدل حیوانی اسکیزوفرنی
حذف ترکیبات نیتروژن دار(آمونیوم و نیترات) از فاضلاب سنتتیک با استفاده از روش تلفیقی لجن فعال حاوی بسترهای ثابت(IFAS) واجد نانوتیوبهای کربن
بررسی ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و 13، گلوتاتیون و فعالیت گلوتاتیون S- ترانسفراز در بیماران مبتلا به بیماری گوشه نوع 1 و ارتباط فنوتیپ- ژنوتیپ مر
راه اندازی روش اندازه گیری فعالیت آنزیم گلوکوسربروزیداز (در نمونه خون خشک) و کیتیوتریوزیداز سرمی، تعیین غلظت اینترلوکین3 و 11 و مقدار بیان ژن
Looking for guidance on writing tutorials for users [closed]
A splash screen which doesnot just disappear but fades in/out
Is MainScreen compulsory in BlackBerry applications?
What are some methods of analyzing a website for user experience, usability, and accessibility?
How to get the best technical feedback possible from a non-technical user when supporting application issues?
Which programming languages meet these criteria for GUI app development? [closed]
What is the best GUI library for blackberry java development?
What are the differences between Gtk+ and Qt?
Blackberry - How to do text wrapping in ListField with Checkboxes?
GUI Only By Using FPC
*