بررسی اثر پروپرانولول در جلوگیری از خونریزی مجدد واریسی در بیماران سیروتیک با هیپرتانسیون پورت

بررسی اثر درمانی آلفا - انترفرون (IFN-A-2B) در بهبود بیماران‌مبتلا به هپاتیت مزمن فعال به علت ویروس هپاتیت
بررسی و مطالعه آماری تداخلات کورتیکواستروئیدها با داروهای ذی‌ل : دیورتیک ها، سالیسیلات ها، باربیتوراتها، هیدانتوئین‌ها
سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی و ضدقارچی مشتقات جدید -1(-2 متیل-4 - نیترو -2 - پیرولیل1) و 3 و -4 اکسادیازول
سنتز مشتقات اکسازول، اکسادیازول و تیادیازول و سنتز دیکلوفناک سدیم جهت صنایع داروئی کش
اندازه‌گیری و تعیین سطح خونی و دوز درمانی و سمی پروکائین‌آمیددر بیماران ایرانی
بررسی اثر درمانی انفوزیون وریدی سولفات منیزیوم در درمان آریت‌می ناشی از آنفارکتوس میوکارد حاد بر روی بیماران بستری شده
سنتز و بررسی اثر ضدمیکروبی و ضدقارچی مشتقات جدید بنزایمیدازول
ارزیابی بالینی اثرات کاهندگی چربیهای خون "فیبرهای گیاهی"
بررسی سراشیا مارسی سنس و سودوموناس آئروجینوزا در عفونت‌زخمهای بیمارستا
بررسی اثرات لتیتوم و نئومایسین بر تجمع پلاکتی و افزایش کلسیم‌سیتوزولی ناشی از وازوپرسی
بررسی اثر مرفین بر درجه حرارت بدن
تعیین تاریخ انقضاء آمپول و قطره دگزامتازون سدیم فسفات
ارزیابی بالینی فرمولاسیون موضعی سیکلوسپورین در بیماری سپوریازیس
Mailing lists' content license (e.g. Apache mailing lists) [closed]
Community License Agreement for Commercial (SaaS) software? [closed]
Does the “Scenic Ribbon” need MS licensing? [closed]
Should Translations of some GPL code to other languages be licensed as GPL? [closed]
What license is DirectShow and what inputs and outputs can it handle? [closed]
Do you have to pay for GNU GPL software that is “for sale”? [closed]
BSD licensing - what do I put in the organisation tag, if I'm the sole programmer? [closed]
If I modify and dynamically link against a modified LGLP Lib, do I have to make the changes available? [closed]
Things to consider w/microsoft technologies? [closed]
What is the right way to attribute original copyright when modifying code under GPLv2 license? [closed]
*