تهیه و فرمولاسیون پماد جلدی و کرم از عصاره گیاه‌ها پریکوم‌پرفوراتوم Hypericum Perforatum

بررسی و استخراج آلکالوئیدها و آمینواسیدهای پروزوپیس‌های ایران
مطالعه Subdural Eppusion در بیمارستان بهرامی
ترکیبات کلره حشره‌کش‌ها
اثر لوبریفیان‌ها برروی خواص فیزیکی قرص‌ها
بررسی هراکلئوم پرسیکوم و انتشار و پراکندگی آن در ایران و اندازه‌گیری اسانس آن
بررسی قدرت اثر محافظت کننده‌های ضدمیکروبی در قطره‌های چشمی
بررسی قدرت و سرعت خنثی کنندگی آنتی اسیدهای موجود در بازار ایران
بررسی میزان پروتئین و آنزیم موجود در دانه گلرنگ "کافشه"
تغییرات مرضی فشار خون شریانی در ایران
بررسی فونکسیونهای غدد فوق کلیوی پس از مصرف قرصهای سنتتیک پروژسترونی
مطالعه و بررسی کاپاریس اسپینوزا و انتشار و پراکندگی آن در ایران
بررسی عوارض سمی داروهای بیهوش کننده عمومی
فیتوشیمی دانه گلپر
How does one change the \paragraph formatting in LaTeX
Excluding a chapter from TOC
Remove boxes from hyperlinked ToC in LaTeX
In LaTeX, is there a way to put a float automatically after where it is first referenced?
Incorrect hyperlinking in LaTeX
In LaTeX, how can one add a header/footer in the document class Letter?
Ragged headlines within justified text
How do you extend article document class in LaTeX?
Make code in LaTeX look *nice* [closed]
How to customize an existing LaTeX environment without interfering with other environments
*