بررسی خواص فیزیکی ذرات و رابطه آن با پایداری فیزیکی سوسپانسیون آمپی‌سیلین

تهیه محیطهای اختصاصی و جداسازی آکتینومیسیس نیوزیلندی از نمونه‌های خون و مغز استخوان مبتلایان به بیماریهای لنفورتیکولار بدخیم
بررسی تغییرات آلفایک آنتی‌تریپسین و بعضی از پروتئینهای سرم در افراد سیگاری و غیر سیگاری
بررسی اثر پروپرانولول در جلوگیری از خونریزی مجدد واریسی در بیماران سیروتیک با هیپرتانسیون پورت
مقایسه و بررسی کاربرد بالین متیل دوپاو هیدرالازین و رزرپین در هیپرتانسیون مزمن
بررسی استافیلوکوکهای کواگولاز منفی در نمونه‌های کلینیکی
بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در مجتمع کوی و غذاخوریهای دانشگاه تهران
بررسی فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آبهای شهرستان لنگرود
ارزشیابی، آزمون ایمونوفلوئورسانس در بیماری پمفیگوس
بررسی و اندازه‌گیری فیبرونکتین در خون افراد سالم و مبتلا به برخی از بیماریهای کبدی
استخراج و شناساییی مواد موثره مورت سبز و بررسی اثرات آن بر علیه میکروارگانیسمهای بیماری‌زا
مطالعه و مقایسه اثرات داروهای کلوکزاسیلین و ریفامپین در روشهای درمانی استئومیلیت استافیلوکوکی
بررسی خصوصیات آنتی ژنیک ویروس آنفلوآنزا در سال 1368
کاربرد آزمون کانترایمونوالکتروفورز در تشخیص بروسلوز و بررسی CIC در بیماران
Latex: avoid that page text stretches over whole page with “twoside” option
Page numbers in LLNCS style
How do I pass numeric arguments to Latex environments
How to show LaTeX-code in a LaTeX document?
Error using the fancyvrb LaTeX environment
Custom appendix in Latex
Bookmark level difference when using hyperref
LaTeX semiverbatim and fancyvrb
Breaking a list into multiple columns in Latex
Is there a LaTeX command to make text all lower caps?
*