بررسی و شناسایی فلاونوئیدهای گیاه CHROZOPHORA TINCTORIA L.JUSS و ترکیبات استرولی گیاه CALOTROPIS PROCERA (WILLD) R.BR.

بررسی آنتی‌بادی بر علیه Hiv در بیماران مشکوک به سیفلیس
سندرم داون و مسائل ایمونودیفیشنسی آن در ایران
تداخل عمل جنتامای سین با مرفین و کلونیدین بر روی ایلئوم مجزای خوکچه هندی
بررسی وجود ساپوژنین‌های استروئیدی در میوه‌های گیاه خارخاسک Tribulus Terrestris Linn
شناسائی و بررسی آلکالوئیدهای حاصل از کشت سلولهای گیاه آتروپاکومارووی
مقایسه اثر وراپامیل و پروپرانولول در کاهش مصرف اکسیژن میوکارد در بیماریهای ایسکمیک قلب
بررسی اثرات ضدقارچی گیاهان منطقه سمنان بر روی چند درماتوفیت پاتوژن بصورت In Vitro
بررسی پایداری قطره خوراکی استامینوفین
سنتز مشتقات جدید 2 - 1) - متیل 5 - - نیترو 2 - - ایمیدازولیل) کینولین جهت دستیابی به داروهای انتخابی‌تر ضد پروتوزوآ
بررسی نیترو گلیسیرین وریدی در مقایسه با پروپرانولول و وراپامیل (خوراکی) در بیماران آنژینی انفارکته از نظر بالینی و الکتروکاردیوگرام
بررسی باکتریولوژیکی اطاقهای عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضدقارچی گیاه سدر بر روی چند درماتوفیت پاتوژن
تهیه محیطهای اختصاصی و جداسازی آکتینومیسیس نیوزیلندی از نمونه‌های خون و مغز استخوان مبتلایان به بیماریهای لنفورتیکولار بدخیم
Multiple commands in an environment in LaTeX
aligning equations in latex
Can I create with LaTeX documents in the EPUB-format?
Latex floating and text wrapped image [closed]
Why does LaTeX start a new line when making a reference
Problems with Latex and fancyhdr
How do I “fake” slanted text in LaTeX?
Manipulating line spacing in LaTeX
LaTeX Failed to Parse(Unknown Error) on MediaWiki
How can I restrict the size of my \multicolumn cells in a longtable?
*