بررسی اثرات استروژن و مکانیسم های احتمالی آن بر تشنج های ایجاد شده به روش کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش های صحرایی نر


بررسی اثرات استروژن و مکانیسم های احتمالی آن بر تشنج های ایجاد شده به روش کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش های صحرایی نر
در این مطالعه با هستفاده از مدل کیندلینگ الکتریکی آمیگدال که بسیار شبیه صرع نسبی کمپلکس ‏‎(complex Partial) ‎‏ نوع انسانی هست ، رابطه دوزهای مختلف ‏‎EB‎‏ و اثرات حاد و مزمن بر مرحله تشنج ‏‎(SS)‎‏، میزان تخلیه های متعاقب ‏‎(ADD)‎‏، میزان مرحله 5 کیندلینگ ‏‎(S 5 D )‎‏ و تاخیر در بروز مرحله 4(‏‎(S4 L ‏‎‏‎‏بررسی گردید.


بررسی اثر کرم سرتامونازول و مقایسه اثر آن با کرم میکو نازول در درمان بیماران درماتوفیتی


بررسی اثر پیشساز و مهارکننده‌های نیتریک اکساید سنتاز بر درد، و بیدردی حاصل از مورفین در تست فرمالین در موش کوری


73 out of 100 based on 43 user ratings 343 reviews