بررسی مقایسه ای تاثیرداروهای سایمتیدین وگلوکانتیم برلیشمانیوزپوستی درموش بالب سی‏‎(Balb/c)‎‏


بررسی مقایسه ای تاثیرداروهای سایمتیدین وگلوکانتیم برلیشمانیوزپوستی درموش بالب سی‏‎(Balb/c)‎‏
سالک یکی ازبیماریهای بومی وشایع دربرخی ازنقاط کشورماست.


بررسی ترمیم فتق اینگوینال بروش PRE PRETONEAL از نظر عوارض در سالهای 1374-75-76 در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
این عارضه پوستی یک بیماری انگلی هست که توسط تک یاخته ای به نام لیشمانیا ‏‎(Leishmania)‎‏ ایجادوازطریق گزش پشه خاکی منتقل می شود.امروزه برای درمان ازروشهای شیمیایی،فیزیکی ویابه طورتوام هستفاده می شود.دراین مطالعه داروهای سایمتیدین وگلوکانتیم بامقادیرمختلف برای درمان بیماری لیشمانیوزجلدی(سالک)درموش موردبررسی قرارگرفته هست.


برآورد میزان شیوع نوزادان نارس در 6 ماهه اول سال 76 در بیمارستان معتضدی کرمانشاه


بررسی نتایج عمل اسکلرال با کلینگ (SB) برای بیماران مبتلا به جداشدگی شبیکه (RD) در فاصله سالهای 1374-75 در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه


91 out of 100 based on 71 user ratings 871 reviews

بررسی موارد مسمومیت در اطفال مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهید بهمیده از سال 1374 لغایت 1376
بررسی شیوع کرایتریاهای اشناپدر در بیماران BMD بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه از شهریور تا آذر 1377
بررسی اهمیت تشخیص پاسخ سریال CRP در نوزادان عفونی بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان طالقانی کرمانشاه از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه 1375
بررسی اپیدمیولوژیک و پاراکلینک بیماران انفارکتوس‌میوکارد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی از فروردین ماه سال 1376 لغایت خرداد 1377
بررسی ارتباط داروهای مصرفی بیماران قبل از عمل جراحی پیوند کرونر با تغییرات فشار خون بدنبال جراحی در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه
گزارش یک مورد سارکوئیدوزیس با تظاهر دیابت بی‌مزه مرکزی
بررسی پرونده‌های بیماران مبتلا به تب روماتیسمی حاد بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی کرمانشاه سالهای 67-74 از نظر ویژگیهای اپیدمیولوژیک یافت
بررسی موارد مقاومت ثانویه در بیماران دیابت (نوع NIDDM) و مقایسه سه روش درمانی (انسولین، متفورمین و سولفونیل اوره) در مرکز تحقیقات دیابت استان کر
بررسی اعمال جراحی جایگزینی کولون پس از برداشتن مری و گزارش نتایج حاصله و عوارض پس از عمل در بیمارستانهای امام خمینی و طالقانی شهرستان کرمانش
بررسی سنی و جنسی و درمان پتوموتوراکس خودبخودی در دو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و طالقانی
بررسی بالینی و آزمایشگاهی موارد مولتیپل میلوما در مراکز آموزشی درمانی طالقانی و امام خمینی بین سالهای 74 الی 76
Mod_rewrite doesn't work for a url beginning in % (percent sign)
Unable to make a 301 domain redirection for a long url in .htaccess
Unable to make a 301 redirection from siteA.com/* to siteB.com/*
Cakephp Password Protection with htaccess and htpasswd - howto?
'Masking' external url links using RewriteProxy derictive
.htaccess redirect main domain?
500 Internal error when using mod_rewrite in .htaccess
Redirect .com to .org in .htaccess
mod_rewrite : why does it work locally and not online?
re-direct / re-write my domain
*