بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی استان زنجان در سال 1372

بررسی نگرش و آگاهی سرپرستاران در مورد آموزش به بیمار در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
بررسی میزان آگاهی مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر شیراز پیرامون بیماریهای شایع انگلی گوارشی
بررسی میزان آگاهی و عقاید مادران دارای کودک صفر تا شش سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران از ایمن‌سازی علیه بیماریهای ع
بررسی مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی بیماران ماستکتومی شده مراجعه کننده به مراکز پرتو درمانی
بررسی میزان تاثیر آموزش و پرورش در بازتوانی جسمی بیماران پس از عمل ماستکتومی در بیمارستانهای خصوصی تهران در سال 1370-71
بررسی و مقایسه نظرات مربیان پرستاری و سرپرستاران در مورد معیارهای ارزشیابی بالینی واحد داخلی و جراحی دانشجویان پرستاری در دانشگاههای علوم
How to make a hotfix deployment using Visual Studio?
Virtual Desktop Software - Best practices [closed]
Building MFC Automation example (to access Excel using OLE automation). Can't compile
SVN client on windows without administrator rights
DllMain in an exe?
Automate file copying from Windows command line
What's the fastest way to delete a large folder in Windows?
Looking for a windows equivalent of the unix tail command [closed]
Why does GCC-Windows depend on cygwin?
How to force restart a Windows box using VBScript?

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی استان زنجان در سال 1372
این پژوهش یک مطالعه توصیفی هست که به منظور بررسی میزان رضایت شغلی و شرایط موثر براون در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی هستان زنجان انجام شده هست .


بررسی اثرات بیحرکتی بر الگوی خواب موش صحرایی در آزمایشگاه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
در این پژوهش 92 نفر پرستار که جامعه پرستاران هستان زنجان را تشکیل می‌دهد در تحقیق شرکت داده شده‌اند.


بررسی نیازهای آموزشی مادران در مورد پیشگیری از حوادث خانگی در کودکان 1-5 سال شهر کرمان
جهت بررسی میزان رضایت شغلی پرستاران، از پرسشنامه‌ای حاوی 52 سئوال هستفاده گردید که 10 سئوال مندرج در پرسشنامه به مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش و 39 سئوال در رابطه با اهداف پژوهش بودند.


بررسی چگونگی برقراری ارتباط پرستاران با بیماران بستری در بخشهای داخلی قلب در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهرا
هم‌چنین 2 سئوال باز در ارتباط با هدف کلی پژوهش و یک سئوال باز در ارتباط با نظر واحدها در مورد پرستاری نیز در پرسشنامه گنجانیده شد.


بررسی نحوه بکارگیری موازین کنترل عفونت توسط پرستاران در بخشهای نوزادان بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع درشهر تهران (سال 1
این پرسنشامه توسط پژوهشگر، برپايه اطلاعات و دانش موجود در کتب و مقالات علمی مورد بررسی تهیه و تنظیم گردیده هست .


بررسی میزان اجرای شرح وظایف کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری از دیدگاه دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران دربیما
یافته‌های پژوهش در 29 جدول توزیع فراوانی مطلق و نسبی، خلاصه و به نمایش گذاشته شده‌اند.


بررسی نظرات بیماران بعد از عمل جراحی، در مورد عوامل موثر بر خواب در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درسال 1371
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای آماری t ضریب همبستگی پیرسون،X و فیشر هستفاده شد.


بررسی نظرات مربیان پرستاری در مورد اولویتهای پژوهشی آموزش پرستاری در دانشکده‌های پرستاری و مامائی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
نتایج پژوهش حاکی از اونست که در مجموع واحدهای مورد پژوهش از رضایت شغلی بالایی برخوردار نبودند.


بررسی تاثیر آموزش شناخت درمانی بر میزان‌اضطراب دانشجویان پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
هستفاده از آزمون‌های آماری نیز وجود ارتباط معنی‌دار، بین رضایت از شرایط کار، ارتباط با همکاران، حقوق و مزایا، موقعیت شغلی، امنیت شغلی با زندگی شخصی (که همه اینها شرایط بیرونی مطرح شده در تئوری هرزبرگ می‌باشد) و برخی مشخصات فردی مطرح شده در این پژوهش را تائید نموده‌اند.

بین متغیر جنس ، وضعیت تاهل و وضعیت هستخدام با رضایت شغلی واحدها رابطه‌ای وجود نداشت در واقع رضایت از ارتباط با همکاران، موقعیت شغلی، شرایط کار و نظارت و سرپرستی به ترتیب بیشترین امتیاز را دربرگرفته هست و رضایت از حقوق و مزایا، شیوه‌ها و سیاستهای مدیریت ، ارتباط شغل با زندگی شخصی و امنیت شغلی به ترتیب بیشترین % نارضایتی را کشب کردند.

درنهایت ، برپايه یافته‌های این پژوهش ، موارد هستفاده در پرستاری مورد بحث و بررسی برنامه گرفت و پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی ارائه گردید.
95 out of 100 based on 45 user ratings 695 reviews

بررسی ارتباط فاصله‌گذاری بین موالید با رشد جسمی‌کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کرج‌سال 1373
بررسی میزان تاثیر روشهای غیرداروئی در پیشگیری‌از ترومبوز ورید عمقی در بیماران جراحی اعصاب
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزش بر میزان‌آگاهی دانشجویان سال آخر پرستاری در ارتباط با اختلالات مایع والکترولیتها در دانشکده‌های پرستا
بررسی ارتباط سطح عزت نفس با رفتارهای‌بهداشتی دختران نوجوان مدارس راهنمایی دولتی مناطق منتخب شهر تهران
بررسی تاثیر آموزش فرآیند پرستاری در موردپیشگیری و تغییر درجات زخمهای فشاری در بیماران بیحرکت بر میزان‌بکارگیری پرستاران بخشهای ارتوپدی بی
بررسی تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ‌بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد در سال 1374
Strip Windows DLL debug info?
Where can I find my .emacs file for Emacs running on Windows?
Where and how does Windows XP store wep/wpa keys?
Windows swapping redundantly?
How can I change the width of a Windows console window?
Windows equivalent of /dev/random [closed]
Windows scripting FOR command to rename all files in a directory
Determining 64-bit vs. 32-bit Windows
Set Windows process (or user) memory limit
Software to Administrate Network Connections
*