توصیف و تحلیل سیستماتیک شکستگی های مخزن آسماری میدان پارسی با استفاده از نمودارهای تصویرگر

سنتز و شناسایی پالادیم تثبیت شده بر روی درختسان 5،3،1- تری آزین و بررسی فعالیت کاتالیستی آنها در برخی واکنشهای آلی
نانو ذرات Fe2O3-y کلسینه شده حاوی ملامین به عنوان یک نانو باز مغناطیسی و ا ستخوان ماهی مرکب به عنوان یک باز طبیعی اصلاح شده در سنتز مشتقات 1،4- دی
حل تحلیلی معادله انتقال گرمای نوین چند بعدی با استفاده از روش تابع گرین
مطالعه تاثیر شکل تابع الکترونی و شکل هدف در تولید پرتو ایکس به روش شبیه سازی
برآورد بیزی پارامترهای تابع بقا برای تبدیل مدل خانواده نمایی با توزیع پیوسته و گسسته
کاربرد واکنشگر موکایاما و N-برموسوکسینیمید جهت نیترودار کردن ترکیبات آروماتیک
Unable to open Qt form (*.ui) files from Visual Studio
How can I get a list of unbound keyboard shortcuts in Visual Studio 2008?
Keyboard shortcut to “add to watch” in VS 2008
Install TFS 2008 on Windows 2008 with SQL Server 2008
Suppress warning for rsOverlappingReportItems
AtomSite.net Source - “Publish” does not appear under “Build” menu in VS2008
Develop office 2007 addins under .Net V2.0 and VS2008
Access Class library from MVC project?
Visual Studio 2008 Help System
Localization in Visual Studio 2008

توصیف و تحلیل سیستماتیک شکستگی های مخزن آسماری میدان پارسی با استفاده از نمودارهای تصویرگر
به منظور مطالعه شکستگی‌های مخزن آسماری میدان پارسی، مقاطع نازک، نمودارهای پتروفیزیکی و نمودارهای تصویرگر FMI، OBMI و UBI این میدان مورد مطالعه و بررسی برنامه گرفت.


دینامیک کیهانشناختی گرانش اصلاح شده با جفتیدگی ناکمینه بین ماده و انحناء
این میدان در جنوب غرب ایران و در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرق شهرستان رامهرمز در هستان خوزستان واقع شده هست.


بررسی برخی از خواص زیرکلاسهایی از توابع تحلیلی و همساز
میدان پارسی یکی از میادین بزرگ نفتی هست که در منتهی الیه جنوب دزفول شمالی از بخش فروافتادگی دزفول واقع شده و از غرب به میدان های پرنج و کرنج، از شمال به میدان ماماتین و از شرق به کوه بنگستان محدود شده هست.


متابولیت های دارویی و تنوع ژنتیکی در برخی از گونه های خودروی مریم گلی ایران
بررسی مقاطع نازک چاه های 45، 71، 73، 75 و 76 نشان داد که هستیلولیت، حفره‌های انحلالی و همچنین ریزشکستگی های باز و پرشده در سازند آسماری وجود داشته و این اطلاعات توسط روش های غیرمستقیم مطالعه شکستگی ها نظیر هرزروی گل حفاری و میزان تولید نفت نیز تأیید گردید.


بررسی عملگرهای انتگرالی خاص و خواص هندسی آنها.
شکستگی ها به طور عمده در دو گروه مرتبط با گسل و مرتبط با چین خوردگی دسته بندی شدند.


سنتز نانو ذرات فریت پوشش داده شده با لایه های پلیمری و بررسی خواص جذبی آن ها برای آلاینده های معدنی
شکستگی های مرتبط با چین خود به دو دسته اصلی طولی و عرضی و شکستگی های مزدوج برشی همراه اونها تقسیم شدند.


مدلسازی وپیش بینی QSAR شاخص آلایندگی خاک برخی ترکیبات فنولی
شکستگی های مرتبط با گسل، به طور عمده شکستگی های R در سیستم گسلی ریدل برای گسل امتدادلغز و راست گرد ایذه- هندیجان می باشند.


دینامیک ذرات باردار در میدان های مغناطیسی آشوبناک
همچنین نمودار تراکم شکستگی در زون های مختلف جهت تعیین مناطق با پتانسیل تولید بالا رسم گردید.


تثبیت،الکتروشیمی‌مستقیم‌وخواص‌الکتروکاتالیزی برخی مولکول‌های بیولوژیکی بزرگ برروی نانوکامپوزیت غشای پوسته‌ی تخم‌مرغ دوپه شده بااکس
بر پايه بررسی لاگ های تر سیمی سرچاهی (Graphic Well Log)، مقاطع نازک و مطالعه نمودارهای چاه پیمایی، سنگ شناسی غالب سازند آسماری در اعماق حفاری شده این چاه ها، سنگ آهک، آهک دولومیتی و دولومیت آهکی به همراه % جزئی شیل می باشد که البته در بخش شمال غربی میدان مقادیر جزیی انیدریت نیز دیده می شود.

به منظور بررسی نتایج حاصل از نمودارهای تصویرگر در مطالعه شکستگی‌ها، از نمودار انحراف‌سرعت و همچنین از داده های تولید نفت و هرزروی گل حفاری در چاه های مذکور جهت تطابق با نتایج به دست آمده از نمودارهای تصویرگر هستفاده گردید.

نتایج نشان داد که سیستم تخلخل مرتبط با تولید در سنگ مخزن به ‌طور عمده از انواع تخلخل‌های بین بلوری، حفره‌ای و شکستگی بوده که زون های با شکستگی بالاتر، هرزروی و تولید نفت به مراتب بیشتری را نشان دادند.

در ضمن، سایر انواع تخلخل نظیر تخلخل بین دانه ای، درون دانه ای و قالبی به دلیل سیمان شدگی بالا و ارتباط کم منافذ متخلخل، تأثیر کمتری در تولید نفت از مخزن دارند.

همچنین تطابق خوبی بین نمودارهای انحراف سرعت، نمودارهای تصویرگر، داده های هرزروی و تولید نفت مشاهده شد.

جهت تنش‌های اصلی دیرین با توجه به ریزش های دیواره چاه تعیین شد.

در چاه های 71، 73، 75 و 76 محور حداکثر تنش دارای امتداد تقریبی NNE-SSWو محور حداقل تنش دارای امتداد تقریبی NNW-SSE می باشد که با امتداد کلی تنش های افقی در زاگرس همخوانی دارد.

در ضمن، در چاه پارسی 45، محور حداکثر تنش دارای امتداد تقریبی NNW-SSE و محور حداقل تنش دارای امتداد تقریبی NNE-SSW بوده که نسبت به جهت کلی تنش های اصلی در زاگرس، انحراف قابل توجهی را نشان می دهد.
71 out of 100 based on 41 user ratings 791 reviews