پایانامه

بررسی ولکانیسم کواترنر اطراف قوچان در ارتباط با حرکت گسلهای منطقه
مدل محاسبه پریود زمانی فازهای کوهزایی
تهیه نقشه دقیق گرانیتوئیدهای جنوب مشهد به مقیاس 50000ˆ1 و مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی آن
تکوین ساختاری و زمین ساختی ناحیه درونه - سبزوار - شمال شرق ایران
پی‌جویی و مطالعات کانی‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین نفوذی منطقه انامق- گلجار و قره‌قوم در کوه‌های میشر با نگرشی ویژه بر فلزات بخصوص آهن،
ترکیب شیمیایی بیوتیت موجود در گرانیتوئید زاهدان
بررسی پالئواکوژی و دلایل انقراض اریوپس
شناسایی وکشف یک قله داغ و چشمه آبگرم رادیواکتیو چستانه : آنالیز کامل و بررسی سیانوباکتری‌های موجود در آن
مطالعه کانه‌زایی باریوم درمنطقه کمشچه استان اصفهان باهدف ارائه یک مدل زایشی - پی‌جویی
مطالعه زمین شیمی وکانی شناسی اندیس های معدنی منگنز درمنطقه آباده طشک
بررسی توانایی داده‌های سنجنده ASTER دراکتشاف مس پورفیری
بررسی میکروتکتوینکی زون برشی کمربند اسلیتی کولی‌کش (شمال غرب ده‌بند)
مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی ساب‌ولکان‌های داسیتی شمال آذربایجان
Cannot open user default database. Login failed. SQL 2005
What is the benefit of update instead of doing delete and then Insert in the same table
SQL Identity Column out of step
SQL Server 2008 Auto Generate Change Scripts Legacy Problem
Getting description field from Active Directory in SQL Server 2005 (LDAP)
SQL Server Mgt Studio not showing table?
System Views text in SQL Server 2005
SQL Server does not exist or access denied error
Modifying cells in SQL Server Management Studio 2005 without a mouse
Create a computed column on a datetime
*