فریک هیدروژن سولفات کاتالیزوری موثر با قابلیت استفاده مجدد برای جفت‌ کردن اکسایشی 2-نفتول‌ها، تیول‌ها و سنتز دی‌بنزو زانتن‌ها

بررسی توتومریزاسیون پروپیل تیواوراسیل و پایداری توتومرهای آن در فاز گازی و حلال های مختلف با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی HFوB3LYP
مطالعه تئوریتیکی اثر استخلاف بر روی پارامترهای ترمودینامیکی و سینتیکی نوآرایی کوپ
بهینه سازی واکنش آنزیمی اکسیداسیون 4- فلوئوروآنیلین بوسیله هیدروژن پراکسید بر اساس داده های الکتروسینتیکی، روش های طراحی عاملی و سطح پاسخ ه
ارائه یک معادله حالت برای سیالات زنجیری ناجور هسته سخت و مخلوط شامل مولکول‌های زنجیری جور هسته سخت با پتاسیل جاذبه متغیر
بررسی فرآیند ایزومری‌شدن اکتاهیدرو -1H- پیریدو [2و 1-‍C] پیریمیدین در فاز گازی با استفاده از محاسبات کوانتومی
استفاده از مدلهای هیبریدی و روشهای هوشمند در مدلسازی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید اولفین‌ها
Compare tools to generate update script for SQL server [closed]
What is the difference between char, nchar, varchar, and nvarchar in SQL Server?
Installation problem sql server 2008
Identity and primary key
How do I estimate SQL Server index sizes
Questions about exporting and importing flatfiles (txt, csv) in SQL Server 2005
How to create an SQL table and and populate it with Excel spreadsheet data?
SQL Server - script to update database columns from varchar to nvarchar if not already nvarchar
SQL Express for production?
Best practices for SQL Server development across differing versions
یک معادله حالت تحلیلی اختلالی جدید برای مولکول‌های زنجیری جورهسته سخت همراه با پتانسیل جاذبه متغیر
سنتز و شناسایی کمپلکس‌های پنتان 2و4 - دی‌ان‌بیس (تیوسمی - کاربازون) با یون فلزات روی، مس و آهن
کاربرد MgBr2 و MgBr2.6H2O به عنوان کاتالیزور در سنتز beta-استامیدو کتون‌ها
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تعیین ثابت های تفکیک اسیدی 4-(2- تیازولیل آزو) - رزورسینول و تعیین همزمان یدات و پریدات به روش اسپکتروفوتومت
سنتز مشتقات جدید اسپایرواکسیندول
سنتز و شناسائی یکسری از پلیمرهای مقاوم حرارتی جدید با گروههای جانبی ترپیریدینی
سنتز و شناسایی کمپلکس های منگنز با لیگاندهای چهاردندانه N2O2 و بررسی اثر این کمپلکس ها بر روی خواص فیلم های لایه نازک نانو ساختار-1xMnxO Zn
مطالعه سرعت واکنش و مکانیسم تبادل لیگاندهای چهار دندانه بازشیف در کمپلکس های مس (II) با لیگاند آزاد
اکسایش 4،1-دی هیدروپیریدین ها توسط DDQ تحت تابش امواج ریز موج
مطالعه برهمکنش بین DNA و کمپلکس های نئودیمیم دارای لیگاندهای 1 و 10- فنانترولین و 2و 2- بی پیریدین
تهیه و شناسایی مولیبدن هگزاکربونیل کپسوله شده در داخل پلی استایرن و بررسی فعالیت کاتالیستی آن
بررسی خواص هتروپلی اسیدها، نمکهای آن ها و هتروپلی اسیدهای نشانده شده روی پایه های مختلف و کاربرد آنها به عنوان کاتالیزور در سنتز کومارین ها
مطالعه برهم کنش های فلزات مس (II) و لانتانیوم (III) با ماکروسیکل های دارای بازوهای الکلی و کربوکسیلیک اسید آویزان
Adding a Trendline to Bar Chart in Reporting Services
Exporting SharePoint usage log files into a database using LogParser
Windows Authentication in SQL Sever 2000 for an account not logged into Windows
Views vs. inline subqueries SQL Server 2005/2008
How to add non-nullable columns with default values
Stored Procedure Versioning
What does the SQL Server Error “String Data, Right Truncation” mean and how do I fix it?
Storing Crystal Reports Files in Database?
Upsizing a split Access database
Are GUID collisions possible?
*