روش تکرار SOR و الگوریتم‌های وابسته به آن

برونیابی به روش کالوکیشن تکراری و مقایسه گالرکین تکراری و کالوکیشن تکراری برای معادله انتگرال نوع دوم
منطقهای -G مجموعه‌ای و منطقهای چندارزشی بر پایه ساختارهای هازی
محاسبه ماکسیمم آنتروپی دیریکله برای طرحریزی داده‌ها
همسنگی در سیستمهای آشوبناک
حوزه‌های شبه ارزیابی
شرط تحلیلی و نامساویهای دیفرانسیل برای مجموعه‌های محدب خطی و محدب خطی ضعیف در Cn
توابع تقریبا" محدب روی گروه‌های توپولوژیک
درخت‌های تصادفی و فرآیندهای مسیری آنها
برآوردگر اطلاع متقابل براساس معیار استقلال مکانی
مقاطع ابر-پیش‌تحلیلی روی ابر-خمینه‌های مختلط
اندازه‌ها و انتگرالهای فازی تعمیم‌یافته
توسیع کمینه در فضای ضرب تانسوری
گروه‌های آبلی‌مینیمال که نتوانند به عنوان گروه اتومورفیسم گروه‌ها قرار گیرند
Querying data from different tables
SQL Action keyword
Move rows between tables in SQL
Is there a more efficient way to do this SQL Select?
SQL summarize min/max active for time ranges
SQL - Need to find duplicate records but EXCLUDE reversed transactions
How to get the next identity number used in SQL 2005 and ASP?
Bug in SQLite self-join on id?
Classic ASP getting SCOPE_IDENTITY() Value from SQL2005
ibatis.net - isqlmapper.BeforeQuery missing in 1.6.1
*