ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر مبنای امپدانس مغناطیسی بزرگ با استفاده از نوارهای نانوساختار آلیاژی پایه آهن

بررسی پهن شدگی همگن و غیر همگن بهره اپتیکی در لیزرهای نقطه کوانتومی
بررسی سینتیکی فرآیندهای تشکیل اتم میونی و مولکول میونی در همجوشی کاتالیزور میونی
تابش خود به خود اتم برانگیخته در نیم فضای دی الکتریک تراوا
مدل سازی تخلیه ی الکتریکی تولید شده توسط امواج سطحی در یک موجبر هم محور
بررسی خواص الکتریکی لایه نازک CuPc و اثر تزریق اکسیژن و تغییرات دمایی بر گاف انرژی
بررسی و شناسایی نیمه رساناهای آلی و بررسی خواص فیزیکی آنها - بررسی ساختاری خواص اپنیکی و محاسبه گاف انرژی در رابطه با نتایج نجربی و مقایسه آن
بررسی پاسخ های اپتیکی غیر خطی نانو ذرات نقره و کاربرد آنها در سوئیچ های اپتیکی
رشد نانو ساختارهای جدید اکسید روی به روش لایه نشانی بخار شیمیایی
بررسی پراش گسسته و سالیتون های فضایی در آرایه یک بعدی از موجبرهای نوری
تولید پالس های تراهرتز با استفاده از بلورهای فوتونی یک بعدی از طریق یکسوسازی اپتیکی
مطالعه خواص ترابری در نانو ساختارها
بررسی پایداری انتشار دو طرفه امواج الکترومغناطیسی در محیط دی الکتریک غیر پاشنده
بررسی اثر گان در نیم رساناهای دو لایه ای
I set UserName and Password in ClientCredentials, but the login window still pops up. Why?
Silverlight 3 Out of the Browser Updates
Why don't my scrollbars work properly when programmatically hiding rows in silverlight Datagrid?
How can i pass an authentication cookie to an ADO.NET dataservice in Silverlight
Showing Silverlight App in Browser From batch file on Win2008
center align contents of a listbox in silverlight
Silverlight controls not loading
cannot load custom tooltips in silverlight
Possible to Create Project Choosing either Silverlight 3 or 2
Poll mechanism in Silverlight without a DB
*