بازده اقتصادی در ترویج/

بررسی اثر فعالیت آلفاآمیلازی و اندازه ذرات آرد، در گندمهای زردک ، آلقا 84 و یاواروس ، بر کیفیت ماکارونی
بررسی امکان تولید اسید سیتریک از ضایعات خرما با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر
بررسی رابطه بین میل غذایی بچه ماهیان خاویاری گونه قره‌برون و زئوپلانکتونهای غالب استخرهای پرورش بچه ماهیان خاویاری در کارگاه تکثیر و پرورش
بررسی تغییرات ژنتیکی صفات تولیدی شیر و چربی در گاوهای نژاد هلشتاین (کشت و صنعت و دامپروری مغان، سالهای 1366-77)
بررسی مراحل مختلف فعالیت فولیکولی و اثر آن بر ریزش و مهمترین خصوصیات الیاف پوششی بز مرخز
ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی پشم گوسفند نایینی برای مصارف قالی و نساجی
'column “id” does not exist' error while trying to associate a Role with a User using rails-authorization
Is it possible to build a web-based chat client without a socket-based framework?
How can I have autospec/test not run the full test suite after everything goes green?
Any ideas on how to implement flickr's tags clustering system? (preferrably in Rails)
Custom Named Attributes in Rails
has_many and a legacy scheme
User-customizable rails authorization
Rails Routing Question: Mapping Slugs/Permalinks Directly under Root?
User Presence In a chat room (chat getting updated by simple polling)
RPXnow Facebook Connect - Use and Level of support?
بررسی کارآیی و امکان جایگزینی انکوباتور ویس بجای انکو با تور جعبه‌ای تفریخ تخم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان
اثر سطوح و روشهای مختلف محدودیت غذایی بر رشد جبرانی، عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی
تاثیر سطوح مختلف چربی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره رشد جبرانی
بررسی صفات تولیدی و پاسخ آنتی‌بادی به واکسن نیوکاسل در دو ژنوتیپ جوجه‌های گوشتی
ارزیابی سیست آرتمیای ارومیه و بررسی روشهای بالابری درصد تخم‌گشایی
شناسایی رایزوکتونیاها و شبه رایزوکتونیاهای گندمیان در منطقه مرکز استان مازندران
بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به پوسیدگی رایزوکتونیایی در اصفهان
بررسی فون نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سیب‌زمینی ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک ، همدان
شناسایی فوزاریوم‌های همراه ریشه و طوقه گندم و جو در استان خوزستان
مقایسه سرولوژیکی، بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی پوتی‌ویروس‌های مولد موزائیک بذر زاد لوبیا چشم‌بلبلی، موزائیک معمولی لوبیا و موزائیک زرد لوب
اثر سرعت پیشروی تراکتور و وضعیت استقرار سرپوش بر پارامترهای عملکردی تیلر دوار
برهمکنش رژیم رطوبتی خاک و سطوح پتاسیم بر رشد رویشی دو رقم گندم زمستانه
بهینه‌سازی بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی با ارائه یک مدل موردی
Are there any cases in which Rails overwrites controller instance variables on render :partial?
Constricting find conditions based upon runtime contexts
Multiple has_many_polymorphs in one model
How can you configure Rails to use blueprint-css instead of the default scaffolding css?
Can modules add relationships and named_scopes to Rails models
dynamic table names for Active Record models
Ruby on rails scaffolding in Netbeans 6.5
Why isn't Passenger respecting my custom log format?
How do you override :set_initial_state from AASM when testing with Factory Girl factories?
Can I narrow down the type of classes retrieved by a Polymorphic relationship in Rails?
*