سازه‌های موثر بر موفقیت تشکل‌های مکانیزاسیون استان فارس

طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه خشک کن مخزنی با استفاده از گرما و توان تراکتور دو چرخ
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین ها و برخی از خواص فیزیولوژیک مقاومت سن گندم
تدوین برنامه خشک کردن چوب افراپلت به ضخامت 5 سانتیمتر در کوره
تکوین، تکامل و طبقه بندی مالی سول های دشت دهنو در استان فارس تحت تاثیر آبهای زیر زمینی و توپوگرافی
ارزیابی سیستم آبیاری شیاری و تاثیر آن بر زهکشی (مطالعه موردی) مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
تولید ماهیان قزل آلای رنگین کمان ‏‎(Oncorhynchus mykiss)‎‏ تتراپلوئید به وسیله شوک گرمایی
'column “id” does not exist' error while trying to associate a Role with a User using rails-authorization
Is it possible to build a web-based chat client without a socket-based framework?
How can I have autospec/test not run the full test suite after everything goes green?
Any ideas on how to implement flickr's tags clustering system? (preferrably in Rails)
Custom Named Attributes in Rails
has_many and a legacy scheme
User-customizable rails authorization
Rails Routing Question: Mapping Slugs/Permalinks Directly under Root?
User Presence In a chat room (chat getting updated by simple polling)
RPXnow Facebook Connect - Use and Level of support?
بررسی اثرات بهره برداری از اراضی بر روی حاصلخیزی و فرسایش خاک (در جنوب شرقی پارک ملی گلستان)
ارزیابی عملکرد برخی مکملهای ویتامینی در تغذیه نیمچه های گوشتی
بررسی تاثیر منابع مختلف کربن و روش تخمیر در تولید صمغ گزافتان توسط گزانتوموناس کامپستریس
بررسی اثرات آنتی بیوزی ارقام گندم متداول به کشت استان آذربایجان شرقی نسبت به شته روسی گندم ‏‎Diuraphis noxia (Mordrilk)‎‏ در شرایط صحرایی
بررسی تاثیر سطوح مختلف گوگرد جیره برتوان تولیدی بزغاله های رائینی
کنترل پیش بینی مقاوم برای سیستم های مقیاس وسیع با تاخیر زمانی
بررسی کارایی استفاده از مواد اصلاح کننده شیمیایی (گچ، گوگرد و اسید سولفوریک) جهت جلوگیری از بیابانزایی در خاکهای شور و سدیمی شمال آق قلا
تعیین سطح ذخیره گاه لازم برای حفاظت از تنوع زیستی با ارائه الگوی مناسب در جنگل واز
بررسی تاثیر برخی از عوامل محیطی و فیزیولوژیکی بر رشد عملکرد و میزان مواد موثره گل راعی ‏‎(Hypericum perforatuml)‎‏ در شرایط زراعی و درون شیشه ای
اثرات تغییرات کاربری اراضی بر رسوبدهی حوضه های آبخیز بافت و رابر در استان کرمان
مقایسه روشهای ارزیابی چند ضابطه ای در مدیریت پایدار منابع آب حوضه آبریز قره قوم خراسان، ایران
بررسی کاربرد هیدروگراف های واحد مصنوعی در تجزیه و تحلیل سیلابها در حوضه های آبخیز شمال کشور
تعیین ارقام مقاوم گندم ‏‎(Triticum SPP.)‎‏ به شته سمی گندم ‏‎Schizaphis graminam (Rondani) (Homoptera: Aphididae)‎‏
Are there any cases in which Rails overwrites controller instance variables on render :partial?
Constricting find conditions based upon runtime contexts
Multiple has_many_polymorphs in one model
How can you configure Rails to use blueprint-css instead of the default scaffolding css?
Can modules add relationships and named_scopes to Rails models
dynamic table names for Active Record models
Ruby on rails scaffolding in Netbeans 6.5
Why isn't Passenger respecting my custom log format?
How do you override :set_initial_state from AASM when testing with Factory Girl factories?
Can I narrow down the type of classes retrieved by a Polymorphic relationship in Rails?
*