تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه

بررسی اقتصادی اشتغال و بیکاری در بخش کشاورزی استان خراسان
طراحی جاده های جنگلی بر اساس توان اکولوژیک حوزه آبخیز سری 6 انجیل بن و مقایسه با وضعیت موجود
اثر هورمون پکلوبوترازول بر رشد رویشی چند رقم زردآلوی بومی ایران
بررسی اثر وزن پیاز روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابور
بررسی تاثیر توام باکتری ‏‎Bacillus thuringiensis Var. kurstaki‎‏ و نماتدهای ‏‎Steinernematide‎‏ بر روی سنین لاروی (1 تا 5 ) کارادرینا ‏‎(Spodoptera exigua hb)‎‏ بر روی گی
بررسی اثرات آتش سوزی بر روی تغییرات پوشش گیاهی در پارک ملی گلستان
'column “id” does not exist' error while trying to associate a Role with a User using rails-authorization
Is it possible to build a web-based chat client without a socket-based framework?
How can I have autospec/test not run the full test suite after everything goes green?
Any ideas on how to implement flickr's tags clustering system? (preferrably in Rails)
Custom Named Attributes in Rails
has_many and a legacy scheme
User-customizable rails authorization
Rails Routing Question: Mapping Slugs/Permalinks Directly under Root?
User Presence In a chat room (chat getting updated by simple polling)
RPXnow Facebook Connect - Use and Level of support?

تاثیر دور آبیاری و تعداد قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کیفیت هندوانه
به منظور بررسی تاثیر دور آبیاری و تعدا قطره چکانها بر عملکرد و کیفیت هندوانه (رقم چارلستون‌گری) آزمایشی در شرایط زراعی با 6 تیمار، سه دور آبیاری (یک روز، دو روز، سه روز) و دو آرایش از قطره‌چکانها (هر بوته یک قطره‌چکان، هر دو بوته یک قطره‌چکان) در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (طرق) در سال 1376 انجام شد.


بررسی کمی و کیفی توده های دست کاشت خالص و آمیخته بلوط و زربین در منطقه نوشهر
طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل در چهار تکرار اجرا شد.


طراحی و ساخت خشک کن بستر سیال آزمایشگاهی برای محصولات دانه ای
برای تعیین آب مورد نیاز گیاه از داده‌های تشتک تبخیر کلاس A هستفاده شد و آب مورد نیاز گیاه برپايه 75 % تبخیر از تشتک محاسبه و مطابق با دور آبیاری تیمارها در اختیار گیاه برنامه می‌گرفت .


بررسی نهادهای سنتی بهره برداری از منابع منطقه چنگلوا و نقش آن ها در اصلاح و احیا مراتع
نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد کل و عملکرد اقتصادی (قابل ارائه به بازار) در تیمار با دور آبیاری هر روز و یک قطره‌چکان برای هر بوته نسبت به سایر تیمارها بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش داشت .


تعیین ارزش غذایی کنگر فراهم آوری شده با گاز ‏‎SO2‎‏ و کاربرد کنگر در جیره بره های پرواری
بیشترین کارآیی مصرف آب و حداکثر متوسط وزن میوه‌های قابل ارائه به بازار در تیمار با دور آبیاری یک روز و یک قطره‌چکان برای هر بوته مشاهده شد.


طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن پسته به روش توده ای متراکم
دور آبیاری و تعداد قطره‌چکانها بر مقدار پوسیدگی گلگاه میوه‌ها تاثیری نداشت .


بررسی زیوزن برگ، شاخص سطح برگ و رابطه آنها با برگ از ویژگیهای توده و خاک در قطعه بررسی دائمی جنگلهای میان بندر خزر
خصوصیات فیزیکی میوه مانند طول میوه، عرض میوه، ضخامت پوست میوه، % آب موجود در گوشت میوه، نسبت گوشت به وزن میوه و % ماده جامد محلول (BRX) در تیمارهای مختلف از نظر آماری اختلاف معنی‌داری نداشتند.


استفاده نامناسب از اراضی در سالهای مختلف و تاثیر آن بر میزان رسوب دهی، خصوصیات فیزیکی و فرسایش پذیری آنها در حوزه آبخیز بازفت در استان چهارم


تولید کپسولهای نشاسته دار باکتری ‏‎Bacillus thuringiensis Berliner‎‏ حاوی مواد کمکی مختلف و بررسی کارائی های آنها


93 out of 100 based on 53 user ratings 903 reviews

بوم شناسی درمنه زارهای اراضی مارنی در شور حوزه آبخیز نهند (آذربایجان شرقی)
طراحی، ساخت و ارزیابی یک دستگاه خشک کن مخزنی با استفاده از گرما و توان تراکتور دو چرخ
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی پروتئین ها و برخی از خواص فیزیولوژیک مقاومت سن گندم
تدوین برنامه خشک کردن چوب افراپلت به ضخامت 5 سانتیمتر در کوره
تکوین، تکامل و طبقه بندی مالی سول های دشت دهنو در استان فارس تحت تاثیر آبهای زیر زمینی و توپوگرافی
ارزیابی سیستم آبیاری شیاری و تاثیر آن بر زهکشی (مطالعه موردی) مزارع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
Are there any cases in which Rails overwrites controller instance variables on render :partial?
Constricting find conditions based upon runtime contexts
Multiple has_many_polymorphs in one model
How can you configure Rails to use blueprint-css instead of the default scaffolding css?
Can modules add relationships and named_scopes to Rails models
dynamic table names for Active Record models
Ruby on rails scaffolding in Netbeans 6.5
Why isn't Passenger respecting my custom log format?
How do you override :set_initial_state from AASM when testing with Factory Girl factories?
Can I narrow down the type of classes retrieved by a Polymorphic relationship in Rails?
*