اثرات محل جایگذاری کود بر عملکرد گندم در شرایط دیم


اثرات محل جایگذاری کود بر عملکرد گندم در شرایط دیم
نتایج نشان می دهد عملکرد تیمار شماره دو ( اختلاف عمق کود از بذر 9 سانتی متر ، عمق جایگذاری بذر، 6 سانتی متر از سطح خاک و کود 14 سانتی متر از سطح خاک برابر 1450 کیلوگرم در هکتار و عملکرد تیمار شاهد ( اختلاف کود و بذر در بستر بذر ) برابر 1193 کیلوگرم در هکتار بود .


آزمایش علفکشهای جدید جهت کنترل گراسها در گندم
طرح نسبت به شاهد از 22% عملکرد بیشتری برخوردار هست .


آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی لاینهای برنج در آذربایجانغربی (بطریقه کشت مستقیم)


ارزیابی میکرو المنت در اراضی چغندرکاری


61 out of 100 based on 16 user ratings 591 reviews

ارزیابی و مقایسه روشهای مختلف تعیین طول شیار و انتخاب روش بهینه (طرح ملی)
استفاده از روش کشت بافت و تکثیر یونجه
بررس وضعیت پتانسیل تثبیت پتاسیم در اراضی شالیکاری استان گیلان
بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی بر پایداری امولسیون سموم پرمصرف در مناطق ورامین و کرج
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته و فسفره بر روی عملکرد گندم دیم امید
بررسی اثرات ازت و فسفر بر عملکرد جو دیم گرمسیری
بررسی اثرات تاریخ کاشت در عملکرد لاینهای امید بخش 7162-7047 و 7165 و CH21
بررسی اثرات تراکم بوته توام با مقادیر مختلف کود ازته در عملکرد برنج طارم دیلمانی
بررسی اثرات تراکم کشت توام با سطوح مختلف کود ازته در عملکرد برنج لاین 7047 و CH21 و 7162 ، 7165
بررسی اثرات روشهای مختلف کشت و میزان بذر مصرفی بر افزایش بهره‌وری از آب باران
بررسی اثرات کابرد اسید سولفوریک غلیظ در بهسازی اراضی شور و قلیا و عملکرد چغندرقند جو
Regex to extract subdomain from URL?
tree command as a regex, but without the hidden files
Regex to match values not surrounded by another char?
Regex to identify DOS environment variables within braces
How to wrap text in a hyperlink ONLY if it isn't already wrapped in a hyperlink
Regex lookahead within option group
Regular Expression to match outer brackets
Regex to identify whether a URL is an image or not?
Why does my regular expression select everything?
Regular expression - what is my mistake?
*