بررسی و تعیین مناسبترین آرایش کاشت (یک ردیف و دو ردیف روی پشته) در عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704


بررسی و تعیین مناسبترین آرایش کاشت (یک ردیف و دو ردیف روی پشته) در عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704
این بررسی در سالجاری در تاریخ 27/2/79 کشت و بلافاصله آبیاری شد اری شد عملیات داشت و یادداشت برداریهای لازم در طول دوره رشد انجام و برداشت در آبانماه صورت گرفت نتایج سال اول بیانگر اون هست که تیمار دو ردیف کاشت روی پشته دارای عملکرد بیشتری نسبت به یک ردیف کاشت هست نتیجه نهایی پس از پایان اجرای طرح در سال دوم ارائه می گردد.


تعیین مناسب ترین شرایط ذخیره سازی و انبارداری سیب زمینی خوراکی


مقایسه عملکرد ارقام کلزای ‏‎PF‎‏ یا 308 ‏‎5ption500, hyola‎‏ در سه منطقه گرم و جنوب


61 out of 100 based on 26 user ratings 351 reviews

مقایسه عملکرد ارقام کلزا در مناطق معتدل سرد ( ارقام ‏‎Orient, colvent , okapi‎‏ و طلایه)
مقایسه عملکرد ارقام کلزای ‏‎Sim-okapi‎‏ یا طلایه
مقایسه عملکرد ارقام کلزای‏‎Sim. Fornax‎‏ با طلایه در اقلیم سرد استان خراسان
مقایسه عملکرد ارقام ‏‎PF7045‎‏ و ‏‎I‎‏‏و ‏‎OPTION500‎‏
مقایسه عملکرد ارقام کلزای طلایه (شاهد) یا ‏‎Fornax‎‏ ، ‏‎SIM‎‏ در دو منطقه
مقایسه عملکرد رقم 500‏‎OPtion‎‏ هایولا 401 با رقم ‏‎PF‎‏
مقایسه عملکرد کلزا ارقام هایولا 401 و 500‏‎Option‎‏ یا رقم ‏‎PF‎‏
مقایسه عملکرد کلزای پائیزه ‏‎(Sim- okapi.fornax)‎‏ با طلایه
مقایسه سیستم کشت ‏‎Notillage‎‏ و دیسک با سیستم کشت‏‎Tillage‎‏ و دیسک در اراضی شالیزاری (کلزا)
مقایسه عملکرد ارقام کلزای ‏‎PF‎‏ با 308 ‏‎Hyoia 401, hyoia‎‏
مقایسه عملکرد ارقام کلزای طلایه (شاهد) با ‏‎SLM‎‏
مقایسه عملکرد ارقام کلزای رقم طلایه با دورقم از سه رقم ‏‎Fornax‏‎ SLM‎‏ ,okapi‎‏ در دو منطقه سرد استان کرمان
Regex to extract subdomain from URL?
tree command as a regex, but without the hidden files
Regex to match values not surrounded by another char?
Regex to identify DOS environment variables within braces
How to wrap text in a hyperlink ONLY if it isn't already wrapped in a hyperlink
Regex lookahead within option group
Regular Expression to match outer brackets
Regex to identify whether a URL is an image or not?
Why does my regular expression select everything?
Regular expression - what is my mistake?
*