تعیین اثرات تاریخ برداشت و ارتفاع سیلو در خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در سیلو


تعیین اثرات تاریخ برداشت و ارتفاع سیلو در خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در سیلو
چغندرقند در سیلوهای به ارتفاع صفر ، 2 ، 4 متر از سطح زمین ایجاد و در پنج نوبت نمونه‌برداری صورت گرفت .


تعیین فرمول کودی سویا ارقام پرشینگ و KW505
از نمونه‌ها خمیر تهیه و آزمایش تجزیه قند بر روی اونها انجام گردید نتایج حاصل در دست بررسی هست

تعیین مناسب‌ترین میزان مصرف ازت و فسفر بر روی عملکرد گندم رقم PRI


97 out of 100 based on 47 user ratings 247 reviews

تعیین میزان مناسب کود ازته و فسفر در زراعت چغندرقند منطقه یاسوج
تعیین نقطه بحرانی پتاس در زراعت برنج بینام در استان گیلان
تعیین نیاز پنبه به ازت و فسفر در منطقه کردکوی
تعیین نیاز پنبه به ازت و فسفر در منطقه گرگان
تعیین نیاز جو ماکوئی به ازت و فسفر
تعیین نیاز غذائی ارقام گندم (سرخ تخم سفید خوشه و فلات )
تعیین نیاز غذائی ارقام گندم سرخ تخم سفید خوشه و فلات
تعیین نیاز غذائی سیب‌زمینی به عناصر اصلی ازت ، فسفر و پتاس
تعیین نیاز غذائی گندم قدس به ازت و فسفر
تعیین نیاز غذائی گندم نوید
تعیین نیاز غذائی هندوانه (رقم چالستون گری) به عناصر اصلی
جمع‌آوری و تعیین علفهای هرز مهم و غالب مزارع غلات
Regex to extract subdomain from URL?
tree command as a regex, but without the hidden files
Regex to match values not surrounded by another char?
Regex to identify DOS environment variables within braces
How to wrap text in a hyperlink ONLY if it isn't already wrapped in a hyperlink
Regex lookahead within option group
Regular Expression to match outer brackets
Regex to identify whether a URL is an image or not?
Why does my regular expression select everything?
Regular expression - what is my mistake?
*