ویروس موزائیک زرد لوبیا

مبارزه شیمیائی با علفهای هرز مزارع ذرت خوزستان
ارزشیابی چگونگی اثر علفکش‌های مختلف و ترکیبات آنها در کنترل علفهای هرز
تعیین بیولوژی و میزان خسارت کرم ساقه‌خوار در مناطق مختلف استان
بررسی تاثیر چند قارچ‌کش علیه سفیدک سطحی اسپرس
کاربرد قارچ بواریا و باسیلوس تورین ژینسیس در ذرت
اثر کودهای شیمیائی در کاهش خسارت زنگ زرد گندم
تهیه کلکسیون علفهای هرز مزارع ذرت در خوزستان
بررسی بیولوژی قارچ سفیدک سطحی اسپرس
بررسی نماتد ساقه یونجه و راه‌های مبارزه با آن در استان همدان
مبارزه و پیشگیری غیر شیمیائی علیه سرخرطومی برگ یونجه
تهیه فون آفات انباری استان خوزستان
بررسی شرایط و امکان مبارزه تلفیقی با آفات پروانه‌ها بوسیله زنبور تریکوگراما و عوامل بیماریزا
اثر اختلاط دو سم حشره‌کش ( سومیتیون ) و علفکش ( 2.4.D ) از نظر گیاه سوختگی و کاربرد
Can a VMWare Fusion image be run on a windows machine [closed]
OS X 10.5 SDK deprecated getAttributeNS; what should I use instead?
Mac Tex Environment
Longest pathname string in Mac OS X HFS+
Changing the version in the info.plist file so that correct version will show up in mac finder
Visual Source Safe on Mac OS X
Mutliplatform application: (Automated) Testing for Mac OSX howto?
Do you strip header files when shipping frameworks with your OSX application?
Launch an app on OS X with command line
Launch a child process on OSX/Unix that doesn't inherit files/ports
*