آفات مهم انباری مواد غذائی و طرق مبارزه با آنها

آزمایش کنترل ( شیمیائی ) علفهای هرز ( توتون ) در مزرعه
آزمایش کنترل ( شیمیائی ) بیماری اوئیدیوم وسیله سموم مختلف
آزمایش کنترل شته و ترپیس و مسیله سموم مختلف حشره‌کش
اثر میکوریزا در تغذیه و رشد و نمو توتون
بررسی مقاومت ارقام مختلف اسپرس - سفیدک اسپرس و سایر خصوصیات ظاهری
شناسایی آفات جاشیر در استان اصفهان
مقایسه تاثیر سموم مختلف ضد عفونی بر علیه سیاهک پنهان گندم دیم
شناسایی پارازیت‌های آفات ذرت
اثر تاریخ کاشت در میزان عملکرد و کنترل خسارت کرم ذرت
بررسی آزمایشی سموم گرانول علیه کرم ذرت
مقایسه سموم قارچ‌کش در کنترل سیاهک پنهان گندم
اثر سموم علفکش بر علیه علفهای هرز مزارع ذرت
جمع‌آوری و کاربرد زنبور مگاشیل جهت ازدیاد بذر یونجه
Can a VMWare Fusion image be run on a windows machine [closed]
OS X 10.5 SDK deprecated getAttributeNS; what should I use instead?
Mac Tex Environment
Longest pathname string in Mac OS X HFS+
Changing the version in the info.plist file so that correct version will show up in mac finder
Visual Source Safe on Mac OS X
Mutliplatform application: (Automated) Testing for Mac OSX howto?
Do you strip header files when shipping frameworks with your OSX application?
Launch an app on OS X with command line
Launch a child process on OSX/Unix that doesn't inherit files/ports
*