بررسی خواص ضد قارچی گیاه اسفند ‏‎(Peganum harmala L.)‎‏ روی تعدادی از قارچهای بیماریزای محصولات جالیزی


بررسی خواص ضد قارچی گیاه اسفند ‏‎(Peganum harmala L.)‎‏ روی تعدادی از قارچهای بیماریزای محصولات جالیزی
اثرات ضد قارچی عصاره آبی، اتانولی و متانولی مراحل رویشی و زایشی روی تعدادی از قارچهای پاتوژن محصولات جالیزی از جمله فیتوفتورا و فوزاریوم و ریزوکتونیا و ماکروفومینا و ...


سرخرطومی ریشه یونجه
در حال انجام هست و تا کنون مشخص شده که عصاره آبی حاصل از بذور اثرات قابل توجهی روی تعدادی از قارچهای مذکور و بویژه فیتوفتورا دارند.


بررسی مرفولوژی و بیولوژی اختلاف آن


تحقیق درباره بیماری سفیدک گل سرخ و مبارزه با آن
نمایه ها:


93 out of 100 based on 83 user ratings 1383 reviews