بررسی تفاوت آلودگی ارقام مختلف بادمجان به کنه های تارتن در منطقه ورامین

بررسی فاکتورهای بیماریزایی در عامل بیماری زنگ زرد گندم با کاشت ‏‎Trapnurseries‎‏
بررسی میزان جلب کنندگی فرمون سنتز شده داخلی پروانه ساقه خوار برنج در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط صحرائی
مقایسه کارایی مقادیر کاهش یافته مخلوط علف کشها در زراعت برنج به منظور استفاده از خواص تشدید کنندگی (سینرژیسم) و کاهش مقدار مصرف (از طرح کاهش س
بررسی اثر قارچکش ‏‎Win‎‏ در مقایسه با قارچکش های توصیه شده روی بیماری پلاست برنج در گیلان
جمع آوری و شناسایی علفهای هرز اراضی شالیزاری و ارزیابی روشهای رایج کنترل آنها در استان مازندران
مطالعه رابطه بین جمعیت نسل زمستانگذران کرم ساقه خوار با خسارت و نقصان عملکرد برنج
Upload Folder via Mac Terminal
Two executables in one bundle on MAC
Running a command in a new Mac OS X Terminal window
How to Open Terminal Window Automatically on Mac OS X
How to make zsh run as a login shell on Mac OS X (in iTerm)?
Is it possible to remotely “assist” a Mac OS 10.3.9 system from Windows? [closed]
Which function does Leopard's Finder get the preview icons with the watermark on them?
Emacs 23 on OS X - pseudo terminal will not be allocated because stdin is not a terminal
Best location for database file in Mac OSX
Developing for Mac OS X, on Windows?

بررسی تفاوت آلودگی ارقام مختلف بادمجان به کنه های تارتن در منطقه ورامین
بمنظور بررسی و روشن ساختن جمعیت کنه تارتن و طول دوره فعالیت اون بروی ارقام مختلف بادمجان و تاثیر شرایط اقلیمی و نحوه توزیع جمعیت کنه های بروی این گیاه و هستفاده از اطلاعات بدست آمده برای تعیین روش مطمئن برای کنترل این آفت از طریق مطالعه ژنوتیپ ها و میزان خسارت احتمالی این تحقیق انجام گرفت.


بررسی وضعیت علفهای هرز در شرایط کم آبیاری تنظیم شده در سیستم کشت خشکه کاری برنج رقم طارم
طرح بصورت آزمایش اسپیلت بلوک در قالب طرح بلوک کامل تصادفی (RCBD) در سه تکرار انجام شد.


بررسی صحرائی تاثیر سدهای تاخیری پاره سنگی در خصوصیات هیدرولیکی و رسوبی جریانات سیلابی (رودخانه حاجی عرب- قزوین)
فاکتور افقی ژنوتیپ ها و فاکتور عمودی آلودگی و عدم آلودگی مصنوعی آزمایش بود.


اندازه گیری میزان آزادیراختین درختان چریش در مناطق مختلف ایران به لحاظ شناسایی درختان برتر جهت تکثیر انبوه به همراه مطالعات تاکسونومیکی
در این تحقیق 9 ژنوتیپ محلی بادمجان بررسی شد، که نتایج به شرح ذیل می باشد: 1-در ارتباط صفات طول میوه، قطره میوه و متوسط وزن میوه هر ژنوتیپ مکانهای آزمایش با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند.


تعیین نوع ومشخصات سویه های ویروس تریستزای مرکبات در حال انتقال با شته ناقلین در کانون اصلی آلودگی (باغ مهدشت ساری)در منطقه شمالی کشور
این بدان معنی هست که آلودگی تاثیری بر این صفات ندارد.


مطالعه مقاومت در ارقام و لاینهای مختلف چغندرقند نسبت به شته ریشه در بروجرد
اما ژنوتیپ ها بطور معنی دار از نظر این صفات با همدیگر متفاوت بودند.


بررسی تاثیر ایمیدا کلوپراید در کنترل زنجرک خرما به روش اختلاط در خاک
همچنین اثر متقابل ژنوتیپ و مکان نیز بی معنی بود.


شناسایی سویه های ویروس تریستزای مرکبات در حال انتقال با شته ناقل در مناطق مختلف و مطالعه ارتباطات بیولوژیکی و مولکولی آنها با سویه های انتقا
2-آلودگی بر عملکرد ژنوتیپ ها اثر منفی معنی دار (a<0.05) گذاشت.


بررسی تاثیر پوسیدگی ریزوکتونیایی بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند91 out of 100 based on 71 user ratings 871 reviews

جداسازی تعیین گرده آناستوموزی و بیماریزایی جدایه های ریزوکتونیای چغندرقند در ایران
بررسی میزان دژنراسیون ویروس کوتولگی سیب زمینی در غده های بذری تعدادی از ارقام سیب زمینی در چندین ایستگاه تولید بذر سیب زمینی
بررسی تاثیر پوسیدگی پیتیومی بر کیفیت و کمیت محصول چغندرقند
بررسی کارآیی روشهای مبارزه غیر شیمیائی در عملکرد و تقلیل جمعیت تریپس پیاز با توجیه اقتصادی
مطالعه تغییرات جمعیت و مقایسه روشهای کنترل شیمیایی، مکانیکی، زراعی جوندگان در مزارع یونجه
بررسی ارتباط تغییرات آنزیمهای اکسیدانیو و فرآورده های آنها، عارضه خشکیدگی خوشه خرما
Can a VMWare Fusion image be run on a windows machine [closed]
OS X 10.5 SDK deprecated getAttributeNS; what should I use instead?
Mac Tex Environment
Longest pathname string in Mac OS X HFS+
Changing the version in the info.plist file so that correct version will show up in mac finder
Visual Source Safe on Mac OS X
Mutliplatform application: (Automated) Testing for Mac OSX howto?
Do you strip header files when shipping frameworks with your OSX application?
Launch an app on OS X with command line
Launch a child process on OSX/Unix that doesn't inherit files/ports
*