طرح بررسی جمع‌آوری فون حشرات ایران


طرح بررسی جمع‌آوری فون حشرات ایران
این طرح که یکی ازپایه های پايه ی تحقیقات گیاه پزشکی هست بطورمستمر وبه صورت طرح ملی اجرامیشود درسال 1365 باتوجه به امکانات موجود جمع‌آوری فون حشرات ازمناطقی که در قسمت محل اجرامنعکس هست بمورداجرادرمیاید شناسائی وطبقه بندی حشراتی که جمع‌آوری شده اند ومالا ضبط و نگهداری اون درمجموعه حشرات موسسه بصورت یکی ازلوازم مهم گیاه پزشکی دیگر از اقدامات مورد عمل این طرح هست نتایج حاصله ازاین تحقیقات بصورت انتشارات علمی دراختیار مراجع زیربط قرارمیگیرد تامحققین بابهره گیری ازاون در زمینه های دیگر به بررسی بپردازند.


طرح بررسی علل پوسیدگی طوقه و ریشه و مرگ درختان پسته و مطالعه طرق کنترل آن


بررسی تراکم کنه زرد شرقی مرکبات


91 out of 100 based on 71 user ratings 871 reviews

بررسی بیواکولوژی مگس مدیترانه‌ای و تعیین مناسب ترین راه مبازره علیه آن
مطالعه نحوه آلودگی پسته به میکوتوکسینها و روشهای پیشگیری
طرح بررسی بیواکولوژی ( شناخت نکات کلی بیولوژی و اکولوژی کرم سفید ریشه درختان و راه‌های مبارزه با آن )
بررسی بیواکولوژی و تعیین بهترین روش مبارزه علیه آفات مهم درختان میوه سردسیری کرم سیب و شپشک نخودی
بررسی بیواکولوژی شپشک سان‌ژوزه و تعیین مناسب ترین راه مبارزه علیه آن
بررسی آفات مهم نیشکر ( کرم ساقه‌خوار سوسک ریشه نیشکر )
بررسی بیماریهای مهم قارچی بذر زاد حبوبات
بررسی بیماریهای قارچی ریشه و ساقه ذرت
طرح بررسی مقدماتی بیماریهای ویروسی نباتات علوفه ای ( یونجه - ذرت - شبدر )
بررسی نماتدهای نباتات علوفه ای و ارزیابی روشهای مبازره علیه آنها
بررسی مقاومت ارقام مختلف توتون نسبت به قارچ پروئوسپورا
طرح مبارزه با گل جالیز
Can a VMWare Fusion image be run on a windows machine [closed]
OS X 10.5 SDK deprecated getAttributeNS; what should I use instead?
Mac Tex Environment
Longest pathname string in Mac OS X HFS+
Changing the version in the info.plist file so that correct version will show up in mac finder
Visual Source Safe on Mac OS X
Mutliplatform application: (Automated) Testing for Mac OSX howto?
Do you strip header files when shipping frameworks with your OSX application?
Launch an app on OS X with command line
Launch a child process on OSX/Unix that doesn't inherit files/ports
*