بررسی و بهینه‌سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی و ماکروارگونومی


بررسی و بهینه‌سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی و ماکروارگونومی
تحقیق زیر تحت عنوان "بررسی و بهینه‌سازی یک نیروگاه بخاری از دیدگاه ارگونومی و ماکروارگونومی" در امور بهره‌برداری و بخش تعمیرات یکی از نیروگاههای بزرگ کشور به عنوان مورد بررسی به انجام رسیده هست .


شبیه‌سازی ترمینال کانتینر (مدل صف جکسون) در بندرعباس
هدف از انجام این تحلیل شناسایی مشکلات و بهینه‌سازی سیستم با هستفاده از اصول و روشهای ارگونومی سنتی و ماکروارگونومی می‌باشد.


رگرسیون غیرخطی و کاربرد آن در مدیریت مخازن نفتی
با توجه به ماهیت کیفی مباحث ارگونومی و ماکروارگونومی و دشواری توسعه مدلهای تحلیلی و هستفاده از روشهای بهینه‌سازی متعارف تلاش شده هست ضمن ارائه توصیفی از پارامترها و اجزای سیستم و سنجش فاکتورهای ارگونومیکی و ماکروارگونومیکی نتایج حاصل از این مطالعات با هستانداردها و سایر تحقیقات صورت گرفته مقایسه شود.


چهارچوبی برای برنامه‌ریزی تولید ادغامی بر اساس مدلهای ریاضی فازی
پیشنهادهای اصلاحی با توجه به محدودیتهای فنی و اقتصادی ارائه شده‌اند.


تعیین زمان سیکل بهینه تولید چند محصول برروی یک ماشین با در نظرگرفتن بار واحد و محدودیت فضای انبار
برای جمع‌آوری اطلاعات علاوه بر مشاهدات مستقیم و مصاحبه چند سری پرسشنامه مورد هستفاده برنامه گرفته هست .


: طراحی مدلی کارا برای بهینه سازی ترکیب مواد اولیه تولید تخته خرده چوب با استفاده از تکنیک‌های
مستندات سیستم از قبیل آمار تریپ و حوادث و نقشه‌های فنی نیز در مواقع لازم بررسی شده‌اند.


بکارگیری روش جستجوی ممنوع بهبود یافته در مسئله تشکیل سلولی با تخصیص وزن به محدودیت‌ها
در مبحث ارگونومی سنتی شرایط محیطی، آرایشی محل کار، نمایشگرها و کنترلها، هسترس و فشارکاری مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر موردکاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران
برای ماکروارگونومی مباحثی از قبیل ساختار ساوقتی، درجه پیچیدگی، میزان تمرکز و هستاندارسازی رویه‌های کاری، آموزش و سایر مورد توجه برنامه گرفته و راه‌حلهای عملی ارائه شده هست .


یافتن روش سیستماتیک گروه بندی طرحهای مستقل با استفاده از کشف دانش در پایگاه اطلاعات معاونت پژوهشی دانشگاه امیرکبیر
به رویه در خواست تعمیرات به عنوان یک رویه عملیاتی مهم توجه خاصی شده هست و پس از مشخص نمودن اشکالات فعلی اصلاحات لازم پیشنهاد شده هست .
73 out of 100 based on 43 user ratings 343 reviews