تاثیر پیاده سازی سیستم توسعه مسیر شغلی بر کارائی کارشناسان در شرکت سایپا


تاثیر پیاده سازی سیستم توسعه مسیر شغلی بر کارائی کارشناسان در شرکت سایپا
سالهاست ساوقتها به دنبال کارکنانی توانمند و شایسته و کارکنان به دنبال ساوقت هایی کارآ و انسانی هستند.


طراحی مدل قیمت‌گذاری محصول سیمان کشور
توسعه مسیر شغلی با کنکاش و تفحص پیرامون خواسته های درونی انسان در تلاش به سوی هماهنگی بین ساوقت و انسانهایش هست.


بررسی و تجزیه و تحلیل و تعیین رشته‌های بهینه اقتصادی (مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته) برای دانشگاه علوم و فنون مازندران
به معنای دیگر، در توسعه مسیر شغلی تلاش مشترک و همسو در جهت تحقق اهداف فرد و ساوقت صورت می گیرد.


ارایه چارچوب سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر نماینده های هوشمند در معاملات سهام
از یک سو ساوقت با انجام مدیریت مسیر شغلی سعی در تسهیل و هدایت فرد به سوی خواسته هایش می نماید و از سوی دیگر فرد با انجام برنامه ریزی مسیر شغلی سعی در دستیابی به اهداف فردی و ساوقتی دارد.


ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در سطح بخشی ( مطالعه موردی نانو تکنولوژی در ایران )
در این پژوهش، همبستگی مستقیم بین توسعه مسیر شغلی و کارآیی و کارشناسان در شرکت سایپا به اثبات رسیده هست.


برنامه ریزی چند هدفه، جنگل با استفاده از تعامل در مرز کارآ به کمک شبکه های عصبی
مطالعه کتابخانه ای: در این پژوهش، مفاهیم توسعه، انسان توسعه یافته، ساوقت توسعه یافته و توسعه مسیر شغلی مورد بررسی کتابخانه ای برنامه گرفته اند.


ادغام واحدهای تصمیم گیری با شبکه عصبی
دیدگاه متخصصین: دیدگاه متخصصین در رابطه با توسعه منابع انسانی و نقش سیستم توسعه مسیر شغلی کسب گردید.


بررسی سیستم صف انتظار نوبت کشتیها در ترمینال غلات بندر شهید رجایی (مطالعه موردی)
تحلیل نتایج: الف) وجود رابطه بین سیستم توسعه مسیر شغلی و فرهنگ ساوقتیب) ضرورت آموزش در پیاده سازی و هستبرنامه سیستم توسعه مسیر شغلیج) نزدیکی و قرابت سیستم ارتقا کارکنان با سیستم توسعه مسیر شغلید) ضرورت حضور متخصصین سیستم توسعه مسیر شغلی در هنگام هستبرنامه سیستم

بررسی وجود بازخوربین تورم و کسری بودجه با استفاده از سیستم معادلات همزمان


83 out of 100 based on 43 user ratings 743 reviews