طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها با استفاده از بهینه یابی ترکیباتی و برنامه ریزی ریاضی


طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها با استفاده از بهینه یابی ترکیباتی و برنامه ریزی ریاضی
پایان نامه حاضر ازشش فصل تشکیل یافته هست.


تعیین و انتخاب پارامترهای زمینلرزه طراحی به کمک مطالعه آماری شتابنگاشتهای کشور
در ابتدا تاریخچه ای از روش تئوری پلاستیک سازه ها و تعریفی کلی و مختصر از اون ارائه گردیده هست.


تعیین فرم و موقعیت بهینه بادندها د ساختمان های مدولار شهری
سپس به نظریه گرافها پرداخته و با مفاهیم اصلی اون آشنا می شویم.


بررسی تغییرات برش پایه و تغییر مکان جانبی حداکثر ساختمانهای بلند با سیستمهای لوله ای و مهار بازویی روی خاک انعطاف پذیر
در ادامه روش ترکیباتی نیروها مورد مطالعه برنامه گرفته و فرمولبندی اون بیان شده هست و پایه سیکلهای مناسب بر مبنای دو الگوریتم کاوه و اسپیلوپولوس تولید شده و مورد مقایسه برنامه گرفته هست.


افزایش سختی جانبی سازه قاب-دیوار در ساختمان های بلند بوسیله سخت کردن طبقات در ترازهای بهینه
پس از اون مفاهیم کلی و پايه ی طرح و تحلیل پلاستیک سازه ها بیان گردیده و قضایای پايه ی اون مطرح و مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی اثرات نیمه گیرداری اتصالات در شکل پذیری و ضریب رفتار قابهای ساختمانی دو بعدی فولادی
در ادامه با هستفاده از برنامه ریزی خطی، فرمولبندی طرح و تحلیل پلاستیک قابهای دوبعدی بر مبنای قضیه ایمن تئوری پلاستیک ارائه شده هست.


مکانیابی مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی
در نهایت برنامه ای کامپیوتری به زبان فرتون 77 جهت طرح و تحلیل بهینه پلاستیک ایمن قابهای دوبعدی مهیا شده و تعدادی قاب توسط اون مورد بررسی برنامه گرفته و نتایج اونها ارائه گردیده هست.


پیش بینی نشست در شالوده های سطحی روی خاکهای غیرچسبنده بااستفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی


بررسی ابعاد بهینه برجهای فشارشکن جهت کنترل امواج ضربه قوچ


89 out of 100 based on 89 user ratings 839 reviews