بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی رویه راه و امکان استفاده از این روشها در ارزیابی راههای کشور باتوجه به امکانات موجود


بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی رویه راه و امکان استفاده از این روشها در ارزیابی راههای کشور باتوجه به امکانات موجود
امروزه متخصصین و کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که مدیریت روسازی ، گامی فراتر از نگهداری روسازی هست و انتخاب روش ترمیم و نگهداری ‏‎M&R‎‏ مناسب برای روسازی با سیستم مدیریت روسازی ‏‎PMS‎‏ کامل می گردد.


رابطه لنگر - دوران در اتصال تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز
برآورد و ارزیابی وضعیت روسازی از پارامترهای مهم از یک سیستم مدیریت روسازی هست که می تواند راهکارها و اولویتهای ترمیم و نگهداری در سطح شبکه و پروژه را تعیین کند.


بررسی تجربی استفاده از مهاربند زانویی شکل پذیر در قاب بتن مسلح
یکی از ویژگیهای ‏‎PMS‎‏ توانایی تعیین وضعیت موجود شبکه روسازی و پیش بینی وضعیت آتی اون هست.


ساخت میزلوزه آزمایشگاهی مولد تحریکات سینوسی با فرکانس و دامنه متغیر
برای اونکه بتوان وضعیت روسازی را بنحو قابل اعتمادی پیش بینی نمود از یک سیستم درجه بندی عینی و قابل تکرار برای شناسایی وضعیت روسازی هستفاده می شود.


بررسی اثرات استفاده از میراگر مایع هماهنگ شده ‏‎(TUNED LIQUID DAMPER-TLD)‎‏در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های چند درجه آزادی
روشهایی که دراین پژوهش مدنظر برنامه گرفته اند شامل ‏‎PCI‎‏ ‏‎MCI, PSI,AI,PCR,PDI,SCI‎‏ می باشند که کشورها و ساوقت های مسئول باتوجه به نیاز و امکانات موجود روشهای مختلفی را مورد هستفاده برنامه داده اند.


کمینه سازی و کنترل پساب در صنایع نساجی


بررسی رفتار لرزه ای سقفهای متداول در کشور


95 out of 100 based on 65 user ratings 215 reviews