تاثیر فاصله آبشکن های باز بر روی آبشستگی


تاثیر فاصله آبشکن های باز بر روی آبشستگی
با توجه به ضرورت و اهمیت ساماندهی رودخانه ها همواره هستفاده از سازه هایی جهت تثبیت جداره های رودخانه لازم و تعیین شکل و نوع سازه حائز اهمیت فراوان می باشد.


بررسی روشهای تصفیه شیمیایی پساب حال از زیرآب آبهای خنک کننده صنایع پتروشیمی به منظور جداسازی کرومات در مقیاس پایلوت
یکی از روشهای تثبیت در راستا که دارای عملکرد مناسبی در رودخانه هاست، هستفاده از دیواره های آبشکن یا اپی می باشد.آبشکن ها سازه هایی هستند که در عرض رودخانه و از طرف ساحل به سمت محور اون احداث می گردند.


بررسی اثر شرایط گیرداری، انداه ذرات، تراکم و فشار همه جانبه بر خصوصیات خاک دانه ای در آزمایش سه محوری زهکشی شده
آبشکن ها به دو نوع عمده آبشکن های بسته یا نفوذناپذیر و آبشکن های باز یا نفوذ پذیر تقسیم می شوند.


بررسی دیدگاههای جدید در ‏‎UBC97‎‏ و تاثیر آنها در طرح لرزه ای سازه ها
آبشکن های بسته معمولا بصورت خاکریزی ، سنگی و یا گابیونی اجرا شده و با انحراف جریان از ساحل بطرف مسیر اصلی رودخانه باعث جلوگیری از تخریب و فرسایش ساحل می گردند.


اندرکنش سد و مخزن با شرط مرزی غیر انعکاسی
البته تحقیقات نشان داده هست که آبشکن های باز نسبت به نوع بسته اون مناسبتر هست .دراین بررسی نسبت به آبشکن های باز با هستفاده از مدل هیدرولیکی مورد بررسی برنامه گرفته هست.


بررسی پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش سرریزهای اوجی با شیب کف منفی


تحلیل پدایداری جان تیرهای لانه زنبوری تحت اثربارهای متعارف
نمایه ها:


75 out of 100 based on 45 user ratings 1095 reviews

تاثیر میکروسیلیس در عملکرد بتن در سواحل جنوبی ایران
طراحی بهینه سیستم بازوهای دریچه قطاعی در سدها
تحلیل رفتار سد مخزنی مارون با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق
تاثیر میکروسیلیس بر روی خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا
ارزیابی ساختمانهای متداول موجود بر مبنای ضوابط آئین نامه پیشنهادی 2800 و توصیه های کلی برای مقاوم سازی آنها در مرکز استان مازندران
آنالیز پایداری شیب های ‏‎AGS‎‏ با در نظر گرفتن مقاومت مهارها
ارزیابی یک مدل الاستوپلاستیک در قالب سطح حدی و حالت بحرانی
آنالیز متغیرهای ترافیکی در بزرگراهها تحلیلی بر منحنی سرعت - چگالی با بکارگیری ‏‎Box's complex Algorithm, Neural network model, fuzzy set theory‎‏
How to dynamically provide lookup field name in Django query?
Is splitting a large django app a good practice?
Django: models last mod date and mod count
view only user group for django admin panel
What is the variable that indicates the environment in Django?
Django File Upload Handler Errors
Django ORM GROUP BY
Is Concatenating Django QuerySets In A Loop The Right Thing To Do?
Django TimeField Model without seconds
Django admin , save function and forms
*