مدل ریاضی جریان آبهای زیرزمینی شور و شیرین (در کنار دریا)


مدل ریاضی جریان آبهای زیرزمینی شور و شیرین (در کنار دریا)
آبهای زیرزمینی یکی از مناسب‌ترین منابع تامین آب از لحاظ کمی و کیفی می‌باشد.


مقایسه آسیب پذیری سیستمهای مختلف سازه ای بتن آرمه در آئین نامه 2800 جدید و قدیم
حفظ و نگهداری از این منابع با ارزش امری ضروری هست .


بررسی سیستم های سازه ای دیوار برشی قاب خمشی
در صورتی که در بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بصورت برنامه‌ریزی شده عمل نشود، آب دریا (شور) وارد آبهای زیرزمینی می‌شود و باعث غیرقابل مصرف شدن آب برای مصارف کشاورزی می‌گردد.


بهینه سازی معیارهای طراحی برکه های تثبیت فاضلاب با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده برای شرایط کرمانشاه
به همین منظور برای کنترل شوری آبهای زیرزمینی، ابتدا مدل ریاضی دقیق سطح مشترک آب شور و شیرین را بدست آورده و با هستفاده از معادله بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی و فرضیات دوپوئی، معادلات را در حالت غیر دائمی برای یک لایه آبده بدست آوردیم.


تحلیل خمش صفحه با المان مثلثی بدون درجات آزادی دورانی
در حالت کلی حل تحلیلی این معادلات امکان‌پذیر نبود و به ناچار با هستفاده از روش عددی تفاضلات محدود، معادلات فوق منقطع گردید و بر این پايه برنامه‌های کامپیوتری ارائه گردیده هست .


ارزیابی تاثیر حدس اولیه مقاطع در طراحی شبکه های دو لایه سازه های فضاکار
زبان برنامه‌نویسی بکار برده شده که نام (Seawater Intrusion in Groundwater) Swing را برای اون انتخاب کردم، دلفی (4) بوده و تحت سیستم عامل 32 بیتی (ویندوز 98) اجرا می‌شود.


مطالعه اثر دینامیکی زلزله در پاسخ برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
جهت کنترل نرم افزار تهیه شده با اعمال شرایط ساده‌ای مثالهایی با هستفاده از برنامه کامپیوتری اجرا شده هست و سپس نتایج با روشهای تحلیلی موجود مقایسه گردیده هست .


تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی کوتاه با استفاده از نرم افزار نیسا


تحلیل دینامیکی و غیرخطی 3 بعدی یک ساختمان فلزی موجود جهت ارزیابی رفتار لرزه ای آن


79 out of 100 based on 64 user ratings 189 reviews