تحلیل بهینه‌سازه‌ها به روش‌های جبری و ترکیباتی نیروها و کاربردهای آنها


تحلیل بهینه‌سازه‌ها به روش‌های جبری و ترکیباتی نیروها و کاربردهای آنها
دراین پایان‌نامه، فرمولبندی روش ماتریسی نیروها به منظور تحلیل بهینه هستاتیکی سازه‌ها ارائه شده هست .


معمای طول موثر: اصلاح ضرائب ‏‎G‎‏ در استفاده از منحنی های همراستا با تاکید بر قابهای شیروانی غیر منشوری
برای تحلیل مدل قاب‌های خمشی، پایه هستاتیکی توسط سه روش ترکیباتی: گسترش ، گریدی، گریدی اصلاحی و سه روش جبری: افرازگاوس - جردن، افراز LU و برگشتی افراز LU تشگیل شده‌اند.


کنترل دینامیکی حالتهای ترافیکی براساس اطلاعات مبدا-مقصد
سپس ساختار و کارآیی این روش‌ها توسط نمونه‌های آزمایشی متعدد و متنوعی از مدل‌های با هندسه و الگوی توپولوژیکی متفاوت مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


انعطاف پذیری اتصالات لوله ای در محدوده خطی و غیر خطی
مبنای بررسی بهینگی محاسبات ، وقت، حافظه و همچنین عرض نوار پراکندگی مقادیر غیر صفر اطلاعاتی در ماتریس ضرایب دستگاههای خود متعادل Bx و ماتریس نرمی G بوده‌اند.


مطالعه بنیادی ضوابط ویژه طراحی اعضا مقاوم در برابر زلزله ئین نامه بتون ایران و مقایسه آن با آئین نامه های ‏‎Eurocode(EC8/CEN 1994)‎‏ و ‏‎UBC94(Uniform Buldin
در میان روش‌های موثر برگزیده، روش ترکیباتی گسترشی محاسبات را با سرعت بیشتری و حافظه کمتری انجام داده و کاهش در عملیات کامپیوتری و هزینه‌های محاسباتی برای برخی موارد تا یک دهم تقلیل می‌یابد.


طراحی مخازن تاخیر سیلاب
کاربرد روش ترکیباتی گسترشی در برخی زمینه‌های دیگر تحلیل قاب‌های خمشی، نظیر تحلیل و طرح بهینه پلاستیک ، تحلیل غیرخطی و پردازش موازی مورد مطالعه برنامه گرفته هست .


رفتار قابهای مهاربندی شده با سیستم مهاربندی ناهمرس ‏‎(EBF)‎‏ با اعضا مهاری قوطی شکل
هر کدام از این زمینه‌ها توسط مثال‌هایی که نتایج برخی از اونها توسط پژوهشگران با روشهای متفاوت دیگر موجود بوده، مقایسه گشته و بدین صورت قابلیت روش مذکور در این موضوعات نشان داه شده‌اند.


مدلسازی و آنالیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده توسط آرماتور خارجی با روش اجزای محدود
برای شبکه‌های اجزای محدود دوبعدی الگوریتم‌هایی بمنظور ترتیب شماره‌گذاری گرهها و اجزا ارائه شده‌اند.


تحلیل دینامیکی گسترش ترک خوردگی سازه ها به روش ترکیبی اجزا محدود و المانهای مجزا
فرمول‌بندی تحلیل این مسائل توسط روش عمومی جبری فراهم گردیده هست .

در این روش از روند برگشتی افراز LU برای تشکیل پایه‌های هستاتیکی هستفاده بعمل آمده که تا کنون بعنوان بهترین روش جبری محاسباتی در این زمینه شناخته شده هست .

در این مسائل تحلیلی، وضعیت بهینگی و کارآیی روش توسط مثال‌های متعددی با الگوهای توپولوژیکی و هندسی متفاوت مقایسه گشته و بهترین روش ترتیب متغیرهای گرهی و اجزا مشخص شده هست .

معیار بهینه بودن محاسبات در این حالت بر پایه تنکی ماتریس نرمی G و عرض نوار ماتریس ضرایب دستگاههای خود متعال Bx ملاحظه شده‌اند.

در میان نمونه‌های آزمایشی متعدد و متنوعی که برای تحلیل بهینه‌سازه‌ای اسکلتی و محیطهای پیوسته در قالب اون پایان‌نامه صورت پذیرفته، خاصیت برگشتی در روش‌های جبری و ترکیباتی برای انتخاب دستگاههای خودمتعال نیرو با دیدگاههای متفاوتی موثر تشخیص داده شده هست .

در روش‌های جبری از مفهوم پایه پوچی و ستونهای مستقل و وابسته در معادلات تعادل گرهی و در روش‌های ترکیباتی از مفهوم پایه سیکلی و سیستم‌های درختی مستقل بدین منظور بهره‌برداری می‌گردد.

روش ترکیباتی گسترشی برای تحلیل قاب‌های خمشی با کاربردهای مشخص شده، بعنوان بهترین الگوریتم محاسباتی در این سازه‌ها مطرح گشته و در مدل‌های اجزای محدود روش برگشتی افراز LU معیار بهینگی تحلیل را برآورد نموده هست .

بمنظور انجام محاسبات به روش‌های فوق‌الذکر برنامه‌های محاسباتی متعددی آماده گشته هست .
67 out of 100 based on 62 user ratings 537 reviews