محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن


محاسبه زمان تاخیر در سیستمهای اتوبوسرانی و ارائه راه حل برای کاهش آن
در این پروژه هدف محاسبه وقت تاخیر در سیستم اتوبوسرانی با مشخص کردن علل این تاخیرات میباشد برای نیل به این هدف ابتدا مسیرهای کل شهرستان تهران مورد بررسی برنامه گرفت و 6 مسیر با نظر کارشناسی انتخاب گردید.


بررسی حساسیت و تاثیر پذیری اسکله های ثابت نسبت به سربارهای مختلف
برای اینکه در مورد آمارگیری به 95 % اطمینان برسیم ناچار باید برای هر مسیر 12 بار برای اتوبوس و 12 بار برای وسیله نقلیه شخصی آمارگیری انجام می‌شد.


بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمانهای بلند تحت اثر نیروی زلزله
با دو عدد کرونومتر، آمارگیری شروع گردید.


بررسی کیفیت اختلاط نمک در بخش های جذر و مدی رودخانه بهشمنشیر
با یکی وقت حرکت ثبت می‌شد و با کرونومتر دیگر وقت انواع تاخیرها با ذکر نوع تاخیر در برگه آمارگیری اندازه‌گیری می‌شد.


بررسی اثر پوزولان ترکیب بر مشخصه های فیزیکی مخلوط بتن غلتکی
انواع تاخیرها عبارتند از: -1 تاخیر ناشی از انتظار برای اتوبوس تا شروع حرکت -2 تاخیر توقف در ایستگاه -3 تاخیر ناشی از تداخل -4 تاخیر ناشی از تراکم -5 تاخیر ناشی از چراغ قرمز -6 تاخیر ناشی از عابر پیاده -7 تاخیرهای متفرقه سپس آمار برداری برای هر مسیر میانگین محاسبه گردید و سرعت حرکت و سرعت سفر نیز اندازه‌گیری شد و نمودار میله‌ای (BAR CHART) رسم گردید.


بررسی پارامترهای هیدرولیکی پخش آلودگی در آبهای زیرزمینی
و بین تاخیرهای وسیله نقلیه شخصی و اتوبوس مقایسه انجام گرفت و نتایج و پیشنهادات ارائه گردید.


ارزیابی رفتار لرزه ای تونلهای با پوشش بتن آرمه
در مرحله دوم آمارگیری از بین 223 خط اتوبوسرانی فعال در سطح شهر تهران، با نظر کارشناسی تعداد 24 خط، یک نمونه 10 %ی، برای آمارگیری تاخیر ایستگاهها انتخاب گردید.


ارزیابی پتانسیل وقوع روانگرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
روش آمارگیری بدین ترتیب بود که برای هر خط یک گروه آمارگیر، به تعداد دربهای مخصوص مسافر اتوبوس ، تعیین شد.


معمای طول موثر: اصلاح ضرائب ‏‎G‎‏ در استفاده از منحنی های همراستا با تاکید بر قابهای شیروانی غیر منشوری
این گروه از آمارگیران هربار یکی از اتوبوسهای خط مورد نظر را به طور تصادفی انتخاب و سپس سوار شدن به اتوبوس در کنار دربهای اون مستقر شده و پس از طی یک مسیر رفت و برگشت از اون پیاده شده و سوار بر اتوبوس بعدی می‌شدند.

و فرم آمارگیری را تکمیل می‌نمودند.

بدین صورت که با وارد شدن اتوبوس به یک ایستگاه و باز شدن درب مربوط به آمارگیر موردنظر، آمارگیر وقت باز شدن درب را با دقت ثانیه در فرم آمارگیری ثبت و سپس تعداد مسافرین پیاده شده از اتوبوس و تعداد مسافرین سوار شده به اتوبوس از اون درب را ثبت می‌کرد.

پس از حرکت اتوبوس از ایستگاه مورد نظر، آمارگیر تعداد مسافرین باقیمانده در اتوبوس را به صورت یک کد ثبت می‌کرد.

سپس آمارگیری‌ها 2 مدل برای برآورد وقت توقف اتوبوس در ایستگاه پیشنهاد گردید.

یکی مدل ناهمفزون برای برآورد مدت وقت در یک ایستگاه و دیگری مدل همفزون برای برآورد مدت وقت توقف در تمام ایستگاههای یک خط اتوبوسرانی.

برای مدل ناهمفزون، 7 مدل پیشنهاد گردید و این 7 مدل توسط نرم‌افزار SPSS پرداخت شدند.

و برای هر مدل 3 بار اجرا انجام گردیده هست و شاخص‌های برازندگی (R2) مقایسه گردیده‌است .

و مدل زیر پیشنهاد گردیده هست .

مدل ناهمفزون: (ایستگاهی) DWT12xB1+(a1xI+ (2/ND)0.5x0+5xB2) x (1+LF)4 که در اون:DWT مدت وقت توقف در ایستگاه (ثانیه)I تعداد مسافرین سوار شده در ایستگاهO تعداد مسافرین پیاده شده در ایستگاهLF تعداد مسافرین داخل اتوبوس تقسیم بر ظرفیت اونND تعداد درب مخصوص مسافر 1B1 اگر 0, I+O>0 در غیر اینصورت 1B2 اگر 0, IxO>0 در غیر اینصورت a1 پارامتر مدل هست .

مدل همفزون (کل خط): DWT10xNS+a1xIx(2/ND)0.5 که در اون:DWT مدت وقت در تمام ایستگاهها یک خط (ثانیه)I تعداد کل مسافرین سوار شده در تمام ایستگاههای یک خطND تعداد درب مخصوص مسافرNS تعداد ایستگاهها در یک خطa1 پارامتر مدل هست .

و در انتها پروژه نتایج بدست آمده از آمارگیری‌ها و پیشنهادات ارائه گردیده هست .
91 out of 100 based on 41 user ratings 391 reviews